Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkurs interdyscyplinarny: Wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców m.st. Warszawy - wkłady własne

Reklama
Nabór od 27.11.2018 do 30.10.2019 16:00
Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy
Łączny budżet 250 tys. PLN
Do 30% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Organizacje pozarządowe
Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Nazwa zadania konkursowego: Wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców m.st. Warszawy, realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze środków pozabudżetowych.

Opis zadania wraz z kryteriami merytorycznymi

Składając ofertę organizacja może otrzymać z budżetu m.st. Warszawy środki finansowe na dofinansowanie realizacji zadania, a mówiąc prościej, na dofinansowanie wkładu własnego do zadania realizowanego ze środków pozabudżetowych w 2019 roku.

Przez środki pozabudżetowe należy rozumieć środki finansowe pochodzące z funduszy:

 • Unii Europejskiej,
 • strukturalnych,
 • innych państw i organizacji międzynarodowych,
 • polskich i zagranicznych organizacji pozarządowych,
 • administracji centralnej,
 • podmiotów komercyjnych.

Środkami pozabudżetowymi, w kontekście tego ogłoszenia konkursowego, nie są środki finansowe pochodzące z budżetu m.st. Warszawy.

Zadanie, które ma być dofinansowane musi być:

· skierowane do mieszkańców m.st. Warszawy lub organizacji pozarządowych działających na rzecz warszawiaków. Jeśli zadanie odnosi się do Warszawy tylko w części, to o dofinansowanie można ubiegać się tylko na tę część zadania, której odbiorcami będą warszawiacy;

· realizowane w roku 2019. W przypadku projektów wieloletnich, których rozpoczęcie realizacji planowane jest na 2019, ofertę można jedynie złożyć na tę część, która będzie realizowana w 2019 roku.

W chwili składania wniosku w ramach niniejszego konkursu oferent nie musi wykazywać dowodu uzyskania dotacji ze środków pozabudżetowych. Na etapie składania ofert, w przypadku wskazania Partnera, biorącego udział w realizacji zadania, należy przedłożyć: umowę partnerską, list intencyjny lub oświadczenie partnera określające jego wkład finansowy lub niefinansowy w zadanie.

Ze względu na nabór ciągły, oferty są przyjmowane i rozpatrywane w trybie miesięcznym. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl. do przedostatniego dnia roboczego każdego miesiąca, tj. zgodnie z podanymi datami:

30.01.2019 roku do godz. 16.00;

 • 27.02.2019 roku do godz. 16.00;
 • 28.03.2019 roku do godz. 16.00;
 • 29.04.2019 roku do godz. 16.00;
 • 30.05.2019 roku do godz. 16.00;
 • 27.06.2019 roku do godz. 16.00;
 • 30.07.2019 roku do godz. 16.00;
 • 29.08.2019 roku do godz. 16.00;
 • 27.09.2019 roku do godz. 16.00;
 • 30.10.2019 roku do godz. 16.00.

Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca, tj. zgodnie z podanymi datami:

31.01.2019 roku do godz. 16.00;

 • 28.02.2019 roku do godz. 16.00;
 • 29.03.2019 roku do godz. 16.00;
 • 30.04.2019 roku do godz. 16.00;
 • 31.05.2019 roku do godz. 16.00;
 • 28.06.2019 roku do godz. 16.00;
 • 31.07.2019 roku do godz. 16.00;
 • 30.08.2019 roku do godz. 16.00;
 • 30.09.2019 roku do godz. 16.00;
 • 31.10.2019 roku do godz. 16.00.

w pokoju 136 w Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Senatorskiej 27 lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: ul. Senatorska 27, 00-099 Warszawa (liczy się data wpływu do Biura).

Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.

Reklama