Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Przeprowadzenie działań edukacyjnych z zakresu ochrony zwierząt

Reklama
Nabór od 27.11.2018 do 16.01.2019 16:00
Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy
Łączny budżet 60 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent m.st. Warszawy ogłosił otwarty konkurs ofert: Przeprowadzenie działań edukacyjnych z zakresu ochrony zwierząt.

Opis zadania z kryteriami merytorycznymi:

Cele:

1) rozpowszechnienie wiedzy na temat ochrony zwierząt żyjących w Warszawie oraz obecności zwierząt w środowisku miejskim;

2) podniesienie świadomości mieszkańców m.st. Warszawy z zakresu ochrony zwierząt oraz sposobów zapobiegania bezdomności zwierząt (m.in. sterylizacje/kastracje, czipowanie).

Podstawowe założenia realizacji zadania:

1) propagowanie wiedzy na temat ochrony zwierząt oraz postaw prozwierzęcych;

2) propagowanie wiedzy na temat metod zapobiegania bezdomności zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, m.in. poprzez sterylizację/kastrację, elektroniczne znakowanie (czipowanie);

3) podnoszenie świadomości różnych grup społecznych w zakresie praw zwierząt, opieki nad zwierzętami oraz ich humanitarnego traktowania (m.in. zapobieganie porzucaniu zwierząt przez właścicieli);

4) motywowanie do podejmowania potrzebnych działań na rzecz zwierząt w Warszawie;

5) uświadomienie mieszkańcom roli zwierząt w mieście oraz w życiu każdego człowieka.

Adresaci zadania:

Zadanie adresowane jest do dorosłych mieszkańców m.st. Warszawy i/lub do uczniów szkół i przedszkoli z terenu m.st. Warszawy.

Proponowane wskaźniki:

1) liczba i rodzaj działań realizowanych w zadaniu;

1) liczba odbiorców zadania;

2) rodzaj i liczba materiałów informacyjno-edukacyjnych.

Przy ocenie merytorycznej ofert oraz przy ustalaniu kwot dotacji na realizację zadania komisja konkursowa będzie brać pod uwagę kryteria wymienione w załączniku 2 do ogłoszenia.

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 16 stycznia 2019 r. do godz. 16.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 stycznia 2019 r. do godz.16.00 w kancelarii Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy (XIX piętro, pok. 1903) przy pl. Bankowym 2 lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, 00-095Warszawa (liczy się data wpływu do Biura).

Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.

Reklama