Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Reklama
Nabór od 27.11.2018 do 21.12.2018 23:59
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
Łączny budżet 1,2 mln PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 1,2 mln PLN
Młodzież, Niepełnosprawni
Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych należących do Samorządu Województwa Podlaskiego z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej realizowanych od dnia 6 lutego 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Rodzaj i formy realizacji zadania.
1. Zadanie, musi być realizowane poprzez realizację następujących przedsięwzięć:
a) Przygotowanie i start kadr wojewódzkich we współzawodnictwie młodzieżowym,
b) Organizacja wojewódzkich/ogólnopolskich zadań promujących sport w środowisku akademickim, wiejskim, osób niepełnosprawnych, sportu masowego,
c) Organizację współzawodnictwa sportowego o charakterze wojewódzkim dzieci i młodzieży,
d) Szkolenie kadr wojewódzkich w Systemie Sportu Młodzieżowego,
e) Realizacja seminariów, konferencji i warsztatów w ramach współpracy w zakresie sportu,
f) Wydawanie niekomercyjnych opracowań promujących kulturę fizyczną i sport w województwie podlaskim.

Ofertę realizacji zadania należy złożyć do dnia 21 grudnia 2018 r. według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300) za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi ofert Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Oferta wraz z załącznikiem musi być sporządzona wyłącznie na formularzu zamieszczonym w systemie elektronicznym www.witkac.pl. Wypełnioną ofertę wraz z niezbędnym załącznikiem należy przesłać drogą elektroniczną w systemie www.witkac.pl. Po wypełnieniu elektronicznego formularza ofert wraz niezbędnym załącznikiem, należy wydrukować potwierdzenie złożenia oferty, podpisać przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych (zgodnie z dokumentem KRS/ewidencją) i przekazać niezwłocznie (ale nie później niż do 28 grudnia 2018 r.) w formie papierowej osobiście lub drogą pocztową do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, ul. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok. Podpis powinien być czytelny lub towarzyszyć mu powinna pieczęć imienna. Oferta podpisana niezgodnie z załączonym rejestrem/ewidencją będzie odrzucona z przyczyn formalnych.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Departamencie Edukacji, Sportu i Turystyki.

Reklama