Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacja prawna

Reklama
Nabór od 26.11.2018 do 07.12.2018 10:00
Powiat Kłodzki - Starostwo Powiatowe w Kłodzku
Łączny budżet 180,18 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 60,06 tys. do 180,18 tys. PLN
Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu kłodzkiego w 2019 r.

Opis konkursu:

1. Zadanie polegać będzie na prowadzeniu trzech punktów, w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz powierzeniu zadania z zakresu edukacji prawnej. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zwane dalej „punktami” znajdują się w następujących miejscowościach:

2. W budynku Gminy Miejskiej Kłodzko, Pl. Bolesława Chrobrego 1 , 57-300 Kłodzko - PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ,

3. W budynku Gminy Międzylesie, ul. Wolności 1, 57-530 Międzylesie - PUNKT NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO,

4. W budynku Gminy Radków, ul. Mickiewicza 16, 57-410 ŚcinawkaŚrednia - PUNKT NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO.

5. Oferent zobowiązany będzie do prowadzenia punktów w sposób i na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej ( t.j Dz. U z 2017 r. poz. 2030 ze zm. ).

6. W konkursie dopuszcza się możliwość złożenia ofert w następujących wariantach:

7. Wariant 1 – udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej we wskazanej lokalizacji, o której mowa pkt.1 a)

8. Wariant 2- świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w jednej lub dwóch wskazanych lokalizacjach, o których mowa w pkt1 b); 1c)

9 . Wariant 3- udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego we wskazanych lokalizacjach, o których mowa w pkt 1 a)-1c)

10. Harmonogram wskazujący dni i możliwy do realizacji zakres godzinowy udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego określono w ogłoszeniu.

11. Zadanie będzie realizowane w terminie od 1.01.2019r. do 31.12.2019r. w przeciętnym wymiarzeprzez5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie– zgodnie z ustalonym harmonogramem, z wyłączeniem dni, o których mowa w art.1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r.o dniach wolnych od pracy.

12. W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt w punktach, czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie we wszystkich punktach. Wydłużenie trwania dyżuru następuje na żądanie Starosty. Wydłużenia czasu trwania dyżuru nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w 2019roku.

13. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczających trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się( Dz.U z 2017, poz. 1824) może być udzielania nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku.

14. Sposób oraz warunki realizacji zadania określi umowa sporządzona z powiatem kłodzkim zawierająca w szczególności zapisy, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1 i 3-6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej( t.j Dz. U 2017, poz.2030 z późn.zm)

15. W ramach umowy organizacji pozarządowej zostanie powierzone jednocześnie zadanie z zakresu edukacji prawnej, realizowane w związku z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w wymiarze co najmniej jednego zadania na rok na każdy punkt, w szczególności w formach, o których mowa w art.3b ust 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

16. Oferent może w ofercie złożyć wniosek o rozszerzenie zakresu udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego o nieodpłatną mediację. Oferent winien wskazać osoby mające prowadzić nieodpłatną mediację oraz załączyć do oferty stosowne umowy. Osoby wskazaneprzez Oferenta muszą być wpisane na listę stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa sadu okręgowego, o której mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych lub wpisane na listę mediatorów prowadzoną przez organizację pozarządową w zakresie swoich zadań statutowych lub uczelnię, o której mowa w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, o której informacje przekazano prezesowi sądu okręgowego. Prowadzenie nieodpłatnej mediacji odbywać się będzie w ramach dyżurów. Rozszerzenie zakresu udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego o nieodpłatną mediację nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania.

17. Oferent w ramach oferty może przedstawić porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ramach prowadzonego punktu, w tym służyły asystą osobom uprawnionym mającym trudności w samodzielnej realizacji porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych.

18. Oferent zobowiązany jest do wskazania w ofercie osób, które będą wskazane do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiegow punktach zlokalizowanych na terenie powiatu kłodzkiego. Nie dopuszcza się możliwości wskazaniaosób, które zostały / zostaną przedstawione przez oferenta w innych postępowaniach konkursowych na realizację tych zadań. Zmiana tych osób będzie możliwa tylko za zgodą Starosty Kłodzkiego.

19. Oferent ubiegający się o powierzenie prowadzania punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dołącza do oferty zaświadczenie, o którym mowa w art.11 ust. 3a pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej albo zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia z oceną pozytywną, o którym mowa w art.11 a ust.1 w/w ustawy. Przedkładając dokument, o którym mowa w zdaniu pierwszym oferent składa oświadczenie zgodnie z którym oświadcza, iż doradca nie został i nie zostanie zgłoszony do innego postępowania konkursowego w zakresie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Brak osobistego świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez doradcę wskazanego w ofercie stanowi podstawę odrzucenia oferty.

20. Oferta musi spełniać wymagania określone w art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

21. Dla prawidłowego złożenia oferty obowiązkowe jest posiadanie konta w serwisie Witkac.pl. Serwis dostępny jest pod adresem https://witkac.pl. Instrukcja zakładania konta stanowi załącznik do ogłoszenia ( załącznik pn: „ instrukcja tworzenia konta”). Szczegółowe zasady wypełniania i składania ofert w systemie witkac.pl określone zostały w załączniku do ogłoszenia ( załącznik pn: „ instrukcja składania wniosków uniwersalna ”).

22. Oferent wypełnia ofertę w formie elektronicznej po zalogowaniu do systemu witkac.pl i przesyła ją elektronicznie za pośrednictwem serwisu witkac.pl..

23. Oferent drukuje ofertę (tożsamą z przesłaną wersją elektroniczną i formularz „Potwierdzenie w PDF” i dostarcza do Starostwa Powiatowego w Kłodzku wersję papierową dokumentu z kopią umowy lub statutu spółki, potwierdzonej za zgodność z oryginałem- w przypadku gdy ofert jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. pkt 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Powyższe dokumenty winny być podpisane przez osoby do tego upoważnione

24. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest złożenie jej elektronicznie poprzez generator witkac.pl oraz w wersji papierowej:

25. Oferty przesłane tylko w jednej formie będą odrzucane z przyczyn formalnych.

26. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową, o przyjęciu oferty decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego.

27. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

28. Nie przewiduje się możliwości uzupełniania ofert, która została złożona niekompletnie.

29. Wszystkie załączniki do oferty w formie kserokopii powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez podmiot uprawniony do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

Reklama