Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Realizacja zadań publicznych w dziedzinie kultury w roku 2019

Reklama
Nabór od 20.11.2018 do 19.12.2018 15:30
Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzedu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu - Departament Kultury
Łączny budżet 3,2 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 3,2 mln PLN
Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2019.

Celem konkursu ofert jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizacje w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury, określonych w:

„Programie współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”:

1. Wspieranie przedsięwzięć o najwyższych walorach artystycznych i dużym potencjale promocyjnym regionu.

Celem zadania jest realizacja projektów z udziałem profesjonalnych twórców: festiwali, koncertów, wystaw i innych imprez, mogących stać się wielkopolskimi markami kulturalnymi.

2. Realizacja przedsięwzięć artystycznych, służących popularyzacji różnych dziedzin sztuki oraz zaspakajaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców Wielkopolski.

W ramach priorytetu będą wspierane projekty kreujące, realizujące i wspierające działalność artystyczną wśród Wielkopolan poprzez: koncerty, spektakle, przeglądy, konkursy, festiwale, wystawy.

3. Realizacja projektów służących wspieraniu edukacji kulturalnej i rozwoju kompetencji kulturalnych mieszkańców Wielkopolski.

W ramach zadania będą dofinansowywane przedsięwzięcia mające na celu podnoszenie poziomu wiedzy na temat kultury oraz praktycznych umiejętności z zakresu różnych dziedzin sztuki.

Przewidywane jest wspieranie m.in.:

a) form obejmujących popularyzację wiedzy o kulturze i sztuce,

b) warsztatów i przedsięwzięć artystycznych dla twórców nieprofesjonalnych,

c) warsztatów i przedsięwzięć artystycznych dla profesjonalistów, ze szczególnym uwzględnieniem niszowych gatunków muzycznych (muzyki dawnej, jazzu, muzyki XX i XXI wieku),

d) form obejmujących popularyzację wiedzy o kulturze i sztuce; warsztatów i przedsięwzięć artystycznych.

e) projektów edukacyjnych, których celem powinno być stwarzanie i utrwalanie nawyków korzystania z propozycji kulturalnych.

4. Wspieranie projektów promujących Wielkopolskę w kraju i poza jego granicami.

W ramach tego zakresu wspierane będą projekty artystyczne o znaczeniu ponadregionalnym, służące budowaniu pozytywnego wizerunku regionu.

Jako priorytetowe będą traktowane projekty realizowane w regionach partnerskich Województwa Wielkopolskiego, do których należą: Obwód Południowo-Kazachstański (Republika Kazachstanu), Prowincja Chungcheongnam-do (Korea Południowa), Obwód Charkowski (Ukraina), Hrabstwo Nottinghamshire (Wielka Brytania), Hrabstwo Västernorrland (Szwecja), Hrabstwo Västerbotten (Szwecja), Kraj związkowy Dolna Saksonia (Niemcy), Kraj Związkowy Brandenburgia (Niemcy), Kraj Związkowy Hesja (Niemcy), Prowincja Hainaut (Belgia), Prowincja Północna Brabancja (Holandia), Region Bretania (Francja), Region Emilia-Romagna (Włochy), Region Marché (Włochy), Stan Paraná (Brazylia), a także w regionach, z którymi Wielkopolska współpracuje, m.in.: Obwód Samarski (Rosja) i Kraj Związkowy Berlin (Niemcy).

5. Praca u podstaw w XXI wieku - realizacja projektów kulturalnych o charakterze społecznym.

W ramach priorytetu planuje się wspieranie projektów, mających na celu uświadamianie mieszkańcom Wielkopolski znaczenia kultury dla rozwoju osobowego i społecznego. Mogą mieć one rozmaite postaci: akcji społecznych, kampanii promocyjnych, projektów społeczno-artystycznych. Przewidywane jest wspieranie m.in.:

a) lokalnych i regionalnych projektów służących propagowaniu kreatywności i twórczości amatorskiej jako sposobu oddziaływania na osoby społecznie mniej aktywne. W ramach grupy zadań możliwe będzie wspieranie przedsięwzięć skierowanych do osób i grup zagrożonych marginalizacją i społecznym wykluczeniem, wśród nich m.in. osób w starszym wieku, grup przejawiających zachowania ryzykowne, grup potrzebujących aktywizacji;

b) aktywności obywatelskiej w dziedzinie i na rzecz kultury, szczególnie w miejscach oddalonych od centrów kultury.

6. Wspieranie projektów umożliwiających realizację przedsięwzięć na rzecz kultury w miejscowościach oddalonych od centrów kultury.

Celem zadania jest dofinansowanie przedsięwzięć aktywizujących lokalną społeczność,
o charakterze kulturalnym: artystycznym i edukacyjnym.

Przewidywane jest wspieranie m.in.:

a) form obejmujących popularyzację wiedzy o kulturze i sztuce,

b) warsztatów i przedsięwzięć artystycznych, adresowanych i przeznaczonych dla lokalnej społeczności,

c) inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć o charakterze lokalnym, koncertów, festiwali, wystaw i innych realizacji o charakterze artystycznym bądź edukacyjnym.

7. Organizacja przedsięwzięć promujących materialne i niematerialne dziedzictwo Wielkopolski.

W ramach priorytetu wspierane będą różnorodne działania o charakterze kulturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji i zwyczajów Wielkopolski, z wyłączeniem dziedzictwa kulinarnego. Nie dopuszcza się również zakupów inwestycyjnych oraz konserwacji, restauracji i robót budowlanych przy zabytkach.

8. Wspieranie projektów odnoszących się do polskich rocznic, realizowanych w 2019 roku pod patronatem UNESCO:

a) 200. rocznica urodzin Stanisława Moniuszki (1819-1872), wspólna rocznica Polski, Litwy i Białorusi,

b) 50. rocznica śmierci Krzysztofa Komedy Trzcińskiego (1931-1969).

9. Zwiększanie dostępu do kultury poprzez zastosowanie nowych technologii.

W ramach zadania dofinansowanie mogą uzyskać projekty artystyczne i edukacyjne, wykorzystujące w sposobach komunikacji nowe media i zaawansowane rozwiązania technologiczne.

10. Regionalny patriotyzm.

W ramach priorytetu wspierane będą projekty kulturalne związane z popularyzacją nowoczesnych form patriotyzmu, generujące poprawę spójności społecznej i ekonomicznej Wielkopolski.

11. Kulturalne ikony regionu.

Przestrzeń kulturowa Wielkopolski wypełniona jest wieloma wybitnymi postaciami,
o niebagatelnym znaczeniu dla kultury, historii, polityki, ekonomii i wielu innych dziedzin życia. Dokonania niektórych z nich pozostają w zapomnieniu. W ramach priorytetu planuje się wspieranie projektów służących popularyzacji biografii i dokonań wybitnych Wielkopolan.

12. Kooperacja z instytucjami kultury.

Sfera publiczna jest wspólnym dobrem, zatem rozwojowi Wielkopolski służyć mogą projekty, realizowane przez organizacje pozarządowe wspólnie z instytucjami kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Mogą mieć one charakter artystyczny lub edukacyjny.

13. Wspieranie inicjatyw o charakterze literackim, wydawniczym oraz działań promujących literaturę i czytelnictwo.

W ramach priorytetu przewiduje się wspieranie m.in. projektów i wydawnictw o charakterze krytyczno-literackim oraz publikacji promujących kulturalne dziedzictwo Wielkopolski, a także zadań mających na celu popularyzację literatury i czytelnictwa.

14. Inicjowanie i organizacja znaczących przedsięwzięć artystycznych mających charakter międzynarodowy.

W ramach priorytetu wspierane będą ważne dla regionu przedsięwzięcia kulturalne o zasięgu międzynarodowym, realizowane na terenie Województwa Wielkopolskiego. Organizacja projektów, mieszczących się w ramach powyższego priorytetu, powinna służyć zwiększeniu atrakcyjności naszego regionu, wzmocnienia potencjału kulturalnego województwa na arenie międzynarodowej, oraz promocji Wielkopolski.

15. Wspieranie inicjatyw popularyzujących i upamiętniających idee, postaci i miejsca związane z Powstaniem Wielkopolskim.

Reklama