Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Organizacja i realizacja programu edukacyjno-rekreacyjnego pn. Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży

Reklama
Nabór od 15.11.2018 do 07.12.2018 12:00
Urząd Miejski Wrocławia - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 2,018 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 2,018 mln PLN
Dzieci, Młodzież
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert: „Organizacja i realizacja programu edukacyjno-rekreacyjnego pn. Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży”.

Zadanie polega na:

1. Organizowaniu dzieciom i młodzieży szkolnej, w czasie wolnym od nauki szkolnej zajęć polegających na:

  • pomocy i wspieraniu w odrabianiu lekcji,
  • organizowaniu dodatkowych zajęć językowych, komputerowych i innych,
  • rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień w formie warsztatów np. plastycznych, muzycznych, tanecznych, teatralnych, modelarskich, technicznych, fotograficznych, kulinarnych i innych,
  • prowadzeniu zajęć edukacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy
    i ryzykownych zachowań, przez cały okres realizacji zadania, w wymiarze 1h tygodniowo,
  • promowaniu zdrowego i aktywnego stylu życia poprzez udział w zajęciach sportowych, rekreacyjnych , turystycznych, zabawach społecznych,
  • promowaniu rozwoju społecznego i kulturalnego poprzez wyjścia do teatru, kina, muzeum, udział
    w kampaniach i akcjach społecznych.

2. Zapewnieniu dzieciom i młodzieży spożycia posiłku/podwieczorku, w każdym dniu działania Centrum
w formie na jaką pozwalają warunki sanitarne.

3. Współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci i młodzieży oraz instytucjami je wspierającymi
(szkoły, kuratorzy sądowi, organizacje pozarządowe i inne) w zakresie diagnozowania potrzeb
oraz poprawy jakości realizowanych działań.

4. Integrowaniu środowiska lokalnego poprzez współpracę z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na danym terenie na rzecz dzieci i młodzieży.

5. Zapewnieniu dzieciom i młodzieży poczucia bezpieczeństwa i wsparcia szczególnie w sytuacjach wymagających bezzwłocznego reagowania i działania.

6. Zorganizowaniu i prowadzeniu zajęć opiekuńczo-aktywizujących w okresie ferii zimowych i wakacji letnich uwzględniając potrzeby i możliwości organizacyjne Centrum.

Reklama