Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Prowadzenie ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów w okresie od 29 stycznia 2019 r. do 29 stycznia...

Reklama
Prowadzenie ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów w okresie od 29 stycznia 2019 r. do 29 stycznia 2021 r
Nabór od 16.11.2018 do 07.12.2018 11:00
Pełnomocnik Rządu do Spraw Repatriacji
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Pełnomocnik Rządu do Spraw Repatriacji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu repatriacji pod nazwą: „Prowadzenie ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów w okresie od 29 stycznia 2019 r. do 29 stycznia 2021 r.”

Nazwa zadania i podstawa prawna

Prowadzenie ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów w okresie od 29 stycznia 2019 r. do 29 stycznia 2021 r.

Prowadzenie ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów w okresie od 29 stycznia 2019 r. do 29 stycznia 2021 r., zwanego dalej „ośrodkiem”, jest realizowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji _oraz aktów wykonawczych, w szczególności rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 maja 2017 r. _w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia ośrodków adaptacyjnych dla repatriantów (Dz. U. z 2017 r. poz. 956).

Termin i warunki realizacji zadania

  1. Termin realizacji zadania: od dnia 29 stycznia 2019 r. do 29 stycznia 2021 r..

  2. Przez cały okres realizacji zadania w ośrodku musi być zapewniona możliwość jednoczesnego zakwaterowania minimum 120 osób skierowanych do ośrodka.

  3. Ośrodek powinien być zlokalizowany w obiekcie spełniającym warunki określone w ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji, rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia ośrodków adaptacyjnych dla repatriantów oraz dodatkowe wymogi wskazane w niniejszym ogłoszeniu.

  4. Podmiot realizujący zadanie zapewnia osobom zakwaterowanym w ośrodku dostęp do wyposażenia i usług wskazanych w art. 20b ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji.

  5. Podmiot realizujący zadanie zapewnia kadrę, sprzęt szkoleniowy i bazę dydaktyczną, wymagane do realizacji zadania.

  6. Przy planowaniu realizacji zadania należy uwzględnić prowadzenie dokumentacji z realizacji zadania, w tym dokumentacji finansowo-księgowej oraz szczegółowej dokumentacji przeprowadzonych zajęć i kursów, z uwzględnieniem ich tematyki, liczby godzin oraz osób uczestniczących. Dokumentacja powinna być prowadzona w sposób umożliwiający Zleceniodawcy nadzór nad prawidłowością realizacji zadania.

  7. Podmiot realizujący zadanie zobowiązuje się do zapewnienia pomocy organizacyjnej w dojeździe repatriantów do ośrodka, z zastrzeżeniem, że nie ponosi kosztów dojazdu repatriantów.

  8. Podmiot realizujący zadanie jest zobowiązany do stosowania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  9. Zatwierdzony przez Pełnomocnika wynik konkursu stanowi podstawę do zawarcia umowy z wybranym oferentem. Ramowy wzór umowy o realizację zadania określa załącznik nr 2 do ogłoszenia. Umowa może zostać doprecyzowana przed jej zawarciem.

10. Rozliczenie dokonywane będzie za faktycznie zrealizowany zakres usługi, na podstawie kosztu osobodoby w 30-dniowym okresie rozliczeniowym.

11. Pełnomocnik nie gwarantuje minimalnej liczby repatriantów, którzy zostaną skierowani do ośrodka, a podmiotowi realizującemu zadanie nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia w stosunku do Pełnomocnika, w tym odszkodowawcze.

Termin składania ofert upływa wdniu 7 grudnia 2018 r. o godz. 11:00.

Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu, wypełniona czytelnym pismem (wskazany jest maszynopis lub wydruk komputerowy) i podpisana przez osobę odpowiednio umocowaną do reprezentowania oferenta. Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczęci – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.

Reklama