Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Opracowanie i realizacja programu rozwoju aktywności społecznej, promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień mieszkańców osiedla Jerzmanowo

Reklama
Nabór od 16.11.2018 do 07.12.2018 12:00
rząd Miejski Wrocławia - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 82 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 82 tys. PLN
Dzieci, Młodzież
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert: Opracowanie i realizacja programu rozwoju aktywności społecznej, promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień mieszkańców osiedla Jerzmanowo w 2019 roku.

Zadanie polega na:

 1. promowaniu wśród mieszkańców Osiedla Jerzmanowo zdrowego stylu życia wolnego od nałogów,
 2. prowadzeniu działań na rzecz twórczej działalności dzieci i młodzieży oraz rozwoju aktywizacji osób w wieku senioralnym i rozwoju społecznego,
 3. organizowaniu (w czasie wolnym od nauki szkolnej) zajęć w zakresie podnoszenia wiedzy i umiejętności dzieci i młodzieży,
 4. promowaniu działań służących kształceniu liderów społeczności lokalnej w różnych kategoriach wiekowych, do kontynuowania działań prospołecznych,
 5. promowaniu i rozwijaniu działań integrujących pokolenia;

Zadanie należy realizować poprzez:

 1. edukację zdrowotną,
 2. profilaktykę zachowań ryzykownych w tym uzależnień, szczególnie od alkoholu i narkotyków,
 3. organizację zajęć rekreacyjnych, promujących aktywność fizyczną,
 4. wzmacnianie potencjału intelektualnego, w tym: nabywanie nowych umiejętności, ułatwiających funkcjonowanie we współczesnym świecie, w tym organizację warsztatów np. językowych, komputerowych itp.
 5. organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży, w tym udział w zajęciach kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych (wycieczki, rajdy, itp.),
 6. wspieranie dzieci i młodzieży w zakresie podnoszenia wiedzy i umiejętności,
 7. rozwój umiejętności interpersonalnych,
 8. rozwój zainteresowań i talentów dzieci i młodzieży,
 9. kształtowanie właściwych postaw i zachowań zdrowotnych oraz społecznych,
 10. szkolenia przyszłych liderów grup dzieci, młodzieży i seniorów,
 11. organizację festynów i spotkań o charakterze integrującym społeczność lokalną,
 12. działania mające na celu przekazywanie wartości i pozytywnych wzorców społecznych oraz integrację międzypokoleniową,
 13. rozwój wolontariatu.

Dokumentacja konkursowa

 1. Oświadczenie do pobrania
 2. 2266 Ogłoszenie
Reklama