Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Wsparcie osób z niepełnosprawnościami – mieszkańców m.st. Warszawy

Reklama
Nabór od 07.11.2018 do 28.11.2018 23:59
Urząd m.st. Warszawy
Łączny budżet 2,006 mln PLN
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Niepełnosprawni
Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2018-2021  zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz zaprasza do składania ofert.

Wsparcie osób z niepełnosprawnościami – mieszkańców m.st. Warszawy poprzez prowadzenie działań aktywizujących społecznie i / lub zawodowo w formie zatrudnienia przejściowego i / lub wspomaganego; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy

Etap:

Ogłoszone

Termin składania:

środa, 28 listopad, 2018 - 16:00

Kategoria konkursu:Pomoc społeczna

Informacje dodatkowe:

Nazwa zadania konkursowego: Wsparcie osób z niepełnosprawnościami – mieszkańców m.st. Warszawy poprzez prowadzenie działań aktywizujących społecznie i / lub zawodowo w formie zatrudnienia przejściowego i / lub wspomaganego.

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/account/login do dnia 28.11.2018 roku do godz. 16.00.Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.11.2018 roku do godz. 16.00 w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Niecałej 2 lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa (liczy się data wpływu do Biura).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
  3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
  4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (ul. Niecała 2, pokoje nr 20 i 10, nr telefonów: 22 44 314 50, 22 44 314 89, 44 314 54, 22 44 314 67, 22 44 314 94, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00).
Reklama