Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Konkurs dotacyjny: Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie

Reklama
Nabór od 31.10.2018 do 20.11.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. Termin składania ofert mija 20 listopada 2018 r.

Oferent zobowiązany będzie do Prowadzenia Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie na 25 osób w obiekcie przy ul. Bora Komorowskiego 31 we Wrocławiu, który zostanie użyczony oferentowi na czas realizacji zadania od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pobyt w Specjalistycznym.

Ośrodku Wsparcia jest bezpłatny.
1. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie zapewnia w szczególności:
• w zakresie interwencyjnym:
a) zapewnienie schronienia ofierze przemocy w rodzinie oraz dzieciom pozostającym pod jej opieką, bez skierowania i bez względu na dochód, przez okres do trzech miesięcy z możliwością
przedłużenia w przypadkach uzasadnionych sytuacją ofiary przemocy w rodzinie,
b) ochronę ofiary przemocy w rodzinie przed osobą stosującą przemoc w rodzinie,
c) udzielanie natychmiastowej pomocy psychologicznej, prawnej, medycznej gdy wymaga tego stan zdrowia ofiary przemocy w rodzinie,
d) rozpoznanie sytuacji ofiary przemocy w rodzinie i ocena ryzyka w zakresie zagrożenia bezpieczeństwa ofiary lub jej dzieci pozostających pod jej opieką, a także udzielenie innej niezbędnej pomocy.
• w zakresie terapeutyczno-wspomagającym:
a) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
b) opracowywanie indywidualnego planu pracy ofierze przemocy w rodzinie uwzględniającego potrzeby, cele, metody i czas pomocy, w tym udzielanie niezbędnego wsparcia i pomocy dzieciom,
c) udzielanie poradnictwa: medycznego i zapewnienie dostępu do pomocy medycznej,
psychologicznego, prawnego, socjalnego oraz udzielenie konsultacji wychowawczych,
d) prowadzenie grup wsparcia lub grup terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie,
e) prowadzenie terapii indywidualnej ukierunkowanej na wsparcie ofiary przemocy w rodzinie oraz nabycie umiejętności ochrony przed osobom stosującą przemoc w rodzinie.
• w zakresie potrzeb bytowych:
a) całodobowego okresowego pobytu dla 25 osób,
b) pomieszczeń do spania przeznaczonych maksymalnie dla pięciu osób w jednym pokoju, z uwzględnieniem sytuacji rodzinnej ofiary przemocy w rodzinie,
c) wspólnego pomieszczenia z miejscem zabaw dla dzieci i miejscem do nauki,
d) ogólnodostępnych łazienek, wyposażonych sposób umożliwiający korzystanie zarówno przez osoby dorosłe, jak i dzieci, odpowiednio jedna łazienka na pięć osób,
e) miejsca do prania i suszenia,
f) ogólnodostępnej kuchni,
g) wyżywienia, odzieży i obuwia,
h) środków higieny osobistej i środków czystości.

2. Wymagania kadrowe: Pracownicy SOW zajmujący określone stanowiska powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie zawodowe, zgodnie z wymogami określonymi
odpowiednimi przepisami szczególnie, o których mowa w z Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez
specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych
wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne (Dz.U. Nr 50, poz. 259).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Reklama