Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Warszawa. Konkurs dotacyjny: Opracowanie i przeprowadzenie szkoleń antydyskryminacyjnych dla pracowników Urzędu m.st. Warszawy oraz jednostek...

Reklama
Warszawa. Konkurs dotacyjny: Opracowanie i przeprowadzenie szkoleń antydyskryminacyjnych dla pracowników Urzędu m.st. Warszawy oraz jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy
Nabór od 26.10.2018 do 13.11.2018 23:59
Urząd m.st. Warszawa
Łączny budżet 151 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 - 2020 zadania publicznego z zakresu upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji. Termin składania: wtorek, 13 listopada 2018 - 16:00.

Kategoria konkursu:

  • Projekty interdyscyplinarne

Informacje dodatkowe:

Nazwa zadania konkursowego: Opracowanie i przeprowadzenie szkoleń antydyskryminacyjnych dla pracowników Urzędu m.st. Warszawy oraz jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 13 listopada 2018 roku do godz. 16.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, podpisać i złożyć wraz z dokumentami, o których mowa w § 5, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 listopada 2018 roku do godz. 16.00 w Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy przy ul. lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: (liczy się data wpływu do Urzędu).
    Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
  3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
  4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura oświadczenie o wycofaniu oferty.
  5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Michał Mazur, nr telefonu +48224433409, w godz. 9-16 ).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Reklama