Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Nabór wniosków w programie Kreatywna Europa – komponent Kultura: Projekty współpracy europejskiej

Reklama
Nabór od 23.10.2018 do 11.12.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Obszar grantowy wspierający działania kulturalne oparte na współpracy międzynarodowej podmiotów z sektora kultury i/lub kreatywnego. Projekty powinny promować europejskie wartości i przyczyniać się do międzynarodowego obiegu dzieł, osób i ich twórczości. Najbliższy termin składania wniosków upływa 11 grudnia 2018 r.

Program Kreatywna Europa rozwija i wspiera konkurencyjność sektorów: audiowizualnego, kultury i kreatywnego. Dofinansowuje projekty, które przyczyniają się do promocji europejskiej różnorodności kulturowej i dziedzictwa.

Zgodnie z założeniami projekt musi w pełni realizować przynajmniej jeden z pięciu poniższych priorytetów:

Mobilność transnarodowa

czyli mobilność artystów i osób zawodowo związanych z kulturą oraz obieg dzieł kultury i pracy twórczej, którego celem jest promowanie wymiany kulturowej, dialogu międzykulturowego, integracji społecznej i zrozumienia dla różnorodności

Rozwój publiczności

oznacza przybliżenie ludzi do kultury. Celem jest bezpośrednie zaangażowanie odbiorców w działania projektowe i praca z publicznością, a nie praca dla publiczności.

Budowanie potencjału

to pomoc osobom związanym zawodowo z kulturą w rozwoju ich umiejętności i umiędzynarodowianie ich kariery, co ma pozwolić na stworzenie nowych perspektyw zawodowych oraz sprzyjać współpracy międzynarodowej. Działania te mogą być realizowane m.in. przez jedną z trzech poniższych form, które stanowią odrębne priorytety:

  • cyfryzacja – wykorzystanie w projektach nowych technologii cyfrowych od etapu produkcji do dystrybucji i produkcji.
  • nowe modele biznesowe – wykorzystanie w sektorze kultury nowych technologii związanych m.in. z zarządzaniem i marketingiem, co ma pozwolić na osiąganie lepszych wyników rynkowych i dostosowywania się do zmieniającego się kontekstu finansowego.
  • szkolenie i kształcenie – zdobywanie nowych umiejętności artystycznych oraz „miękkich” umiejętności związanych z sektorem kultury i kreatywnym przez uczestników projektu.

Dialog międzykulturowy oraz integracja społeczna migrantów i uchodźców

Dialog kulturowy składa się ze wzmacniania wzajemnego zrozumienia oraz szacunku dla innych kultur i stąd też przyczynia się do integracji społecznej migrantów i uchodźców. Komponent Kultura programu Kreatywna Europa wesprze transnarodowe projekty stawiające przed sobą zadanie promocji dialogu międzykulturowego i kulturowej różnorodności. Celem tych projektów ma być ułatwienie integracji uchodźców w środowisku europejskim, wzmacnianie wzajemnego zrozumienia kulturowego oraz sprzyjanie dialogowi, prowadzonemu na płaszczyźnie międzyreligijnej i międzykulturowej, a także tolerancji i szacunku dla innych kultur.

Spuścizna Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018

Inicjatywa Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 miała na celu m.in. budowę świadomości wspólnej historii i wartości oraz wzmocnienie poczucia wspólnej przynależności do przestrzeni europejskiej. Komponent Kultura programu Kreatywna Europa wesprze projekty o charakterze transnarodowym, które będą miały na celu promocję dziedzictwa kulturowego jako źródła inspiracji dla współczesnej twórczości i innowacyjności, a także wzmacniające związek między sektorem dziedzictwa kulturowego a innymi sektorami kultury i kreatywnymi.

Rodzaje grantów:

W zależności od potrzeb, charakteru, celów i priorytetów projektu wnioskodawca ma prawo złożyć wniosek o grant w ramach jednej z poniższych kategorii:

KATEGORIA 1
projekty współpracy na mniejszą skalę

PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ lidera i minimum 2 partnerów, z czego każdy z nich musi posiadać siedzibę w różnych krajach biorących udział w Programie.

MAKSYMALNE DOFINANSOWANIE UE
200 tys. euro, co może stanowić maksymalnie 60% całkowitego budżetu projektu

KATEGORIA 2
projekty współpracy na większą skalę 

PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ lidera i minimum 5 partnerów, z czego każdy z nich musi posiadać siedzibę w różnych krajach biorących udział w Programie

MAKSYMALNE DOFINANSOWANIE UE

2 mln euro, co może stanowić maksymalnie 50% całkowitego budżetu projektu.

MAKSYMALNY CZAS TRWANIA PROJEKTU 48 miesięcy

UPRAWNIENI WNIOSKODAWCY:

O granty mogą ubiegać się prywatne i publiczne organizacje oraz instytucje aktywnie działające w sektorze kultury i/lub kreatywnym. Lider projektu musi posiadać osobowość prawną od minimum 2 lat (w dniu, w którym upływa termin składania wniosków).

KRAJE UCZESTNICZĄCE W PROGRAMIE:

  • państwa członkowskie Unii Europejskiej,
  • Islandia, Norwegia,
  • Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Macedonia, Serbia,
  • Gruzja, Mołdawia, Ukraina i Tunezja*.

Uczestnictwo innych krajów spoza Unii Europejskiej:

Armenia – 20 marca 2018 roku komisarz ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu Tibor Navracsics oraz minister kultury Republiki Armenii Armen Amiryan podpisali list intencyjny w sprawie udziału tego kraju w programie Kreatywna Europa. Umowa musi zostać ratyfikowana przez ormiański parlament, co stanowi warunek niezbędny dla przystąpienia organizacji kulturalnych tego kraju do programu Kreatywna Europa.

Kosowo – 5 czerwca 2018 r. Tibor Navracsics, komisarz ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu oraz Kujtim Gashi, minister kultury, młodzieży i sportu Kosowa, podpisali porozumienie w sprawie dołączenia tego kraju do programu Kreatywna Europa. Jednakże zanim wnioskodawcy z tego kraju będą mogli uczestniczyć w planowanych wezwaniach do składania wniosków, porozumienie będzie musiało zostać ratyfikowane przez Zgromadzenie Kosowa.

Izrael – odroczył swój udział w programie Kreatywna Europa. Oznacza to, że Izrael nie jest krajem kwalifikowanym do udziału w najbliższych naborach komponentów MEDIA i Kultura. Udział Izraela w Programie może odbywać się na zasadach obejmujących tzw. państwa trzecie.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Nabory wniosków do obszaru Projekty współpracy europejskiej będą przeprowadzane corocznie, do 2020 roku.

Terminy obecnego naboru (EACEA/34/2018): 16.10.2018 – 11.12.2018.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Programu: Konkurs


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.

Reklama