Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Warszawa. Konkurs dotacyjny: Wspieranie sąsiedztw na obszarze rewitalizowanym

Reklama
Nabór od 23.10.2018 do 15.11.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent m.st. Warszawy ogłosiła otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2018-2020 zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Termin składania: czwartek, 15 listopada 2018 - 16:00.

Otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Centrum Komunikacji Społecznej.

Kategoria konkursu:

  • Projekty interdyscyplinarne

Informacje dodatkowe:

Nazwa zadania konkursowego: Wspieranie sąsiedztw na obszarze rewitalizowanym.

W ramach konkursu oferent/oferenci powinien/powinni zaproponować zadania realizujące IV cel Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku wprowadzonego Uchwała NR XVII/367/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy do 2022 roku (dalej ZPR), ze szczególnym uwzględnieniem 3 i 4 przedsięwzięcia priorytetowego do tego celu, tj. działań animacyjnych ukierunkowanych na pobudzanie wspólnotowości mieszkańców oraz tworzenie i wspieranie partnerstw i współpracy grup formalnych  i nieformalnych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz instytucji na obszarach lokalnych. Proponowane działania powinny realizować również cele określone w Programie Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej na lata 2015 opisanego w załącznik do zarządzenia nr 1186/2015 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 18.08.2015r. (dalej PWWL), a w szczególności:

2.1. Wspieranie lokalnej aktywności i przejawów samopomocy mieszkańców, w szczególności działań wzmacniających dialog międzypokoleniowy, promowanie różnorodności i włączenie społeczne – m.in. w formie inicjatywy lokalnej, stowarzyszeń sąsiedzkich, kooperatyw, organizacji lokalnych wydarzeń.

Ofertę na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 15.11.2018 r. roku do godz. 16:00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie dnia 16.11.2018 roku do godz. 16:00 w Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Senatorskiej 27, w pokoju nr 136 (sekretariat) lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, ul. Senatorska 27, 00-099 Warszawa (liczy się data wpływu do Biura).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.

Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.

Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.

Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane.
W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.

Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownik Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy udziela oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Stefan Bobrowski - tel. 22 44 30 144 od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Reklama