Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Konkurs MSiT: „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży”

Reklama
Nabór od 12.10.2018 do 02.11.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs na dofinansowanie w 2019 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów w ramach zadania „Sport dla Wszystkich” działania „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży”.

Zadania przewidziane do realizacji:

Środki Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w wysokości 28,86 mln zł przeznacza się w 2019 roku, na dofinansowanie realizacji trzech zadań:
zadanie nr 1 - zajęcia sportowe dla uczniów, ukierunkowane na upowszechnianie sportów zimowych - łączna kwota dofinansowania – 4,61 mln zł;
zadanie nr 2 - zajęcia sportowe dla uczniów organizowane w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” - łączna kwota dofinansowania – 19,25 mln zł;
zadanie nr 3 - zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej - łączna kwota dofinansowania – 5 mln zł.

Priorytetowo traktowane będą wnioski, w których:

  • wykazano odpowiedni zasięg i potencjał organizacyjny (kadrowy i rzeczowy) gwarantujący prawidłową realizację zadania;
  • wykazany będzie udział środków samorządowych;
  • uwzględniono udział uczniów zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma krytej pływalni (dot. zadania nr 2);
  • w trakcie naboru zapewniono powszechny i systematyczny udział w zajęciach;
  • przedstawiono oszczędną i racjonalną kalkulację kosztów;
  • uwzględniono działania służące integracji społecznej oraz wyrównywaniu szans poprzez sport;
  • zaplanowano udział w realizacji zadania wolontariuszy;
  • wykazano stosowne doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze, zasięgu, z udziałem środków publicznych.

Wnioski należy składać do dnia 2 listopada 2018 r. osobiście, drogą pocztową lub w formie przesyłki kurierskiej;

O terminie złożenia wniosku drogą pocztową lub w formie przesyłki kurierskiej, decyduje data stempla (data nie może wykraczać poza termin składania wniosków);

Wniosek wraz z załącznikami należy wypełnić elektronicznie, w systemie AMODIT; po wypełnieniu elektronicznego formularza wniosku wraz z załącznikami należy go
wydrukować, podpisać, opieczętować i wysłać (w przypadku składania wniosku na więcej niż jedno zadanie – każdy w oddzielnej kopercie) na adres:

Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Sportu dla Wszystkich,
ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa, z dopiskiem na kopercie:
„Zajęcia sportowe dla uczniów - 2019”

Wnioski wraz z załącznikami przesłane wyłącznie w wersji papierowej nie będą rozpatrywane;
Analogicznie, w przypadku przesłania wniosku wyłącznie w wersji elektronicznej. Dokumentacja przesłana w wersji papierowej musi być zgodna z wersją elektroniczną przesłaną w systemie AMODIT.

Kryteria oraz szczegółowe zasady ubiegania się o środki publiczne w ramach niniejszego konkursu określone są w decyzji nr 47 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 października 2018 r.

Uwaga : Wniosek wraz z załącznikami należy wypełnić wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków Amodit.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.

Ministerstwo Sportu i Turystyki. Fot. Tomasz Kaczor, ngo.pl
Reklama