Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Warszawa-Rembertów. Konkurs dotacyjny: Prowadzenie placówek wsparcia dziennego

Nabór od 09.10.2018 do 02.11.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2018 - 2020 zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Termin składania ofert: piątek, 2 listopada 2018 - 16:00.

Kategoria konkursu:

  • Uzależnienia

Informacje dodatkowe:

Nazwa zadania konkursowego: Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 02.11.2018 roku do godz. 16:00.​Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.11.2018 roku do godz. 16:00​ w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy przy ul. al. ul. Al. Gen . A. Chruściela 28. lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy przy Al. Gen . A. Chruściela 28 , 04 - 401 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
  3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
  4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Beata Humięcka nr telefonu: 22 4433850, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs