Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Warszawa. Konkurs dotacyjny: Wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców miasta, realizowanych w ramach programów finansowanych...

Warszawa. Konkurs dotacyjny: Wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców miasta, realizowanych w ramach programów finansowanych ze środków pozabudżetowych
Nabór od 17.11.2017 do 30.10.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent m.st. Warszawy ogłosiła otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Nabór ciągły do 30 października 2018 - 16:00.

Otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Centrum Komunikacji Społecznej.

Kategoria konkursu:

  • Projekty interdyscyplinarne

Informacje dodatkowe:

Nazwa zadania konkursowego: Wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców m.st. Warszawy, realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze środków pozabudżetowych

Ze względu na nabór ciągły, oferty są przyjmowane i rozpatrywane w trybie miesięcznym. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl. do przedostatniego dnia roboczego każdego miesiąca, tj.:

  • 30.10.2018 roku do godz. 16.00.

Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca, tj.:

  • 31.10.2018 roku do godz. 16.00,

w pokoju 136 w Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Senatorskiej 27 lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: ul. Senatorska 27, 00-099 Warszawa (liczy się data wpływu do Biura).

Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.

Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.

Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.

Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.

Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Jacek Holanowski, nr telefonu 22 44 33 416, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 16.00).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs