Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Konkurs MSWiA: Prowadzenie ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów

Reklama
Nabór od 02.10.2018 do 19.10.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Pełnomocnik Rządu do Spraw Repatriacji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu repatriacji pod nazwą: „Prowadzenie ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów w okresie od 5 listopada 2018 r. do 4 czerwca 2019 r.”. Termin składania ofert upływa 19 października 2018 r.

Nazwa zadania i podstawa prawna
Prowadzenie ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów w okresie od 05 listopada 2018 r. do 04 czerwca 2019 r.
Zadanie Prowadzenie ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów w okresie od 05 listopada 2018 r. do 04 czerwca 2019 r., zwanego dalej „ośrodkiem”, jest realizowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji oraz aktów wykonawczych, w szczególności rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia ośrodków adaptacyjnych dla repatriantów (Dz. U. z 2017 r. poz. 956).

Termin i warunki realizacji zadania
1. Termin realizacji zadania: od dnia 05 listopada 2018 r. do 04 czerwca 2019 r..
2. Przez cały okres realizacji zadania w ośrodku musi być zapewniona możliwość jednoczesnego zakwaterowania minimum 120 osób skierowanych do ośrodka.
3. Ośrodek powinien być zlokalizowany w obiekcie spełniającym warunki określone w ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji, rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia ośrodków adaptacyjnych dla repatriantów oraz dodatkowe wymogi wskazane w niniejszym ogłoszeniu.
4. Podmiot realizujący zadanie zapewnia osobom zakwaterowanym w ośrodku dostęp do wyposażenia i usług wskazanych w art. 20b ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji.
5. Podmiot realizujący zadanie zapewnia kadrę, sprzęt szkoleniowy i bazę dydaktyczną, wymagane do realizacji zadania.
6. Przy planowaniu realizacji zadania należy uwzględnić prowadzenie dokumentacji z realizacji zadania, w tym dokumentacji finansowo-księgowej oraz szczegółowej dokumentacji przeprowadzonych zajęć i kursów, z uwzględnieniem ich tematyki, liczby godzin oraz osób uczestniczących. Dokumentacja powinna być prowadzona w sposób umożliwiający Zleceniodawcy nadzór nad prawidłowością realizacji zadania.
7. Podmiot realizujący zadanie zobowiązuje się do zapewnienia pomocy organizacyjnej w dojeździe repatriantów do ośrodka, z zastrzeżeniem, że nie ponosi kosztów dojazdu repatriantów.
8. Podmiot realizujący zadanie jest zobowiązany do stosowania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
9. Zatwierdzony przez Pełnomocnika wynik konkursu stanowi podstawę do zawarcia umowy z wybranym oferentem. Ramowy wzór umowy o realizację zadania określa załącznik nr 2 do ogłoszenia. Umowa może zostać doprecyzowana przed jej zawarciem.
10. Rozliczenie dokonywane będzie za faktycznie zrealizowany zakres usługi, na podstawie kosztu osobodoby w 30-dniowym okresie rozliczeniowym.
11. Pełnomocnik nie gwarantuje minimalnej liczby repatriantów, którzy zostaną skierowani do ośrodka, a podmiotowi realizującemu zadanie nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia w stosunku do Pełnomocnika, w tym odszkodowawcze.

Wymagania dotyczące lokalizacji ośrodka
Ośrodek musi być zlokalizowany w miejscu, w którym są zapewnione:
1. nieuciążliwy oraz nieutrudniony dojazd do szkoły publicznej;
2. nieutrudniony dostęp do podmiotów leczniczych;
3. możliwość podjęcia pracy zarobkowej bez znacznych ograniczeń.

Termin składania ofert upływa 19 października 2018 r. o godz. 11:00.

Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu, wypełniona czytelnym pismem (wskazany jest maszynopis lub wydruk komputerowy) i podpisana przez osobę odpowiednio umocowaną do reprezentowania oferenta. Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczęci – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana. Zaleca się, aby wszystkie zapisane lub wydrukowane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i połączone ze sobą w sposób uniemożliwiający ich dekompletację, a także parafowane przez osobę podpisującą/osoby podpisujące ofertę.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej MSWiA: Konkurs


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Fot. Tomasz Kaczor, ngo.pl
Reklama