Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Szczecin. Konkurs dotacyjny: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Reklama
Nabór od 02.01.2018 do 18.01.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Miasta Szczecin ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Oferty należy składać do 18 stycznia 2018 r.

Nazwa zadania

Organizacja działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla mieszkańców Szczecina, w szczególności dzieci i młodzieży, jako forma zagospodarowania czasu wolnego oraz alternatywa dla stosowania substancji psychoaktywnych.

Rodzaj zadania

Zadanie będzie polegało na działalności profilaktycznej z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Celem zadania jest:

  1. podniesienie poziomu wiedzy nt. działania i szkodliwości alkoholu i innych substancji psychoaktywnych w kontekście zdrowotnym, społecznym i ekonomicznym,
  2. obniżenie popytu na alkohol i inne substancje psychoaktywne,
  3. podwyższenie wieku inicjacji alkoholowej,
  4. obniżenie liczby okazjonalnych konsumentów, pijących ryzykownie oraz szkodliwie,
  5. uatrakcyjnienie i uzupełnienie oferty zajęć pozaszkolnych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży – adekwatnie do zainteresowań adresatów,
  6. umożliwienie dzieciom i młodzieży, uczestnictwa w zajęciach promujących zachowania prozdrowotne dotyczące m.in. profilaktyki uzależnień,
  7. popularyzacja abstynencji wśród dzieci i młodzieży oraz ich rodzin,
  8. korygowanie zachowań ryzykownych w środowisku rodzinnym i rówieśniczym,
  9. aktywizacja rodziców i opiekunów do działań na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom nadużywania alkoholu.

Adresatami zadania są mieszkańcy Szczecina, w szczególności dzieci i młodzież.

Oferty opatrzone numerem Konkursu należy składać w Kancelarii Głównej Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do dnia 18 stycznia 2018 r. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Organizacje uczestniczące w konkursie zobowiązane są do podania adresu mailowego do osoby upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących oferty, w celu skutecznego poinformowania o stwierdzonych brakach lub uchybieniach i oczywistych omyłkach. W przypadku braku adresu mailowego, Organizacja zobowiązana jest podać numer telefonu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Reklama