Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Sprawozdania NGO w czerwcu Kto i co musi zrobić? Sprawdź 20.06 na #ngoplLIVE >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Konkurs dotacyjny: Realizacja zadań w dziedzinie kultury na lata 2018-2019 pn. „Mecenat Małopolski bis”

Reklama
Nabór od 03.01.2018 do 15.01.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury na lata 2018-2019 pn. „Mecenat Małopolski bis”. Oferty należy składać do 15 stycznia 2018 r.

W ramach konkursu zlecane będą w szczególności zadania polegające na:
a) przybliżaniu i popularyzowaniu wybitnych dzieł muzyki, teatru, tańca, kinematografii oraz sztuk wizualnych;
b) zachowaniu i ochronie materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego;
c) stwarzaniu warunków do pracy twórcom w sferze kultury i sztuki;
d) realizacji wartościowych projektów z zakresu świadomości kultury, sztuki oraz postaw otwartych i kreatywnych.

W ramach konkursu przewiduje się wspieranie wieloletnich, cyklicznych (realizowanych co najmniej od 3 lat lub 3 edycji) przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki służących:
1) rozwojowi kompetencji kulturowych mieszkańców Małopolski poprzez edukację kulturalną i animację kultury;
2) zachęcaniu do aktywnego i twórczego udziału w kulturze i tworzenia treści kulturowych;
3) budowaniu partnerstw w działaniach artystycznych i twórczych, w tym partnerstw publiczno-społecznych i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw;
4) zwiększaniu dostępu do treści kulturowych w przestrzeni publicznej i w cyberprzestrzeni;
5) efektywnemu wykorzystaniu kapitału kreatywnego i twórczego;
6) tworzeniu warunków wzmacniania tożsamości i znaczenia dziedzictwa kulturowego;
7) wspieraniu wytwarzania nowych i reinterpretowania zasobów kultury oraz upowszechniania wzorców partycypacji w kulturze poprzez działania artystyczne o znaczeniu co najmniej regionalnym;
8) kultywowaniu postaw otwartych, innowacyjnych, kreatywnych, budowaniu więzi międzypokoleniowych i międzynarodowego dialogu treści kultury;
9) wzmacnianiu pozycji twórców i aktywności twórczej poprzez realizację projektów artystycznych i kulturalnych o wybitnych walorach rozwojowych i promocyjnych, w tym poza regionem; 10) wzmacnianiu znaczenia kultury w rozwoju społecznym oraz gospodarczym regionu.

Do konkursu mogą być składane oferty zadań realizowanych w okresie dwuletnim, których realizacja rozpoczynać się będzie nie wcześniej niż 01.01.2018 r., a kończyć nie później niż 31.12.2019 r.

Minimalny koszt całkowity realizacji zadania stanowiącego przedmiot oferty nie może być mniejszy niż 150 000 zł.

Oferent zobowiązany jest do wykazania się własnym wkładem w wysokości co najmniej 50 % wszystkich kosztów realizacji zadania.

Ze środków dotacji pokrywane mogą być koszty poniesione najwcześniej po podpisaniu umowy.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego.

Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie realizacji zadania.

Warunkiem ubiegania się o realizację zadania jest złożenie oferty w wersji papierowej.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w terminie do dnia: 15.01.2018 r. o godz. 16.00, liczy się data wpływu oferty do Urzędu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Reklama