Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Gorzów Wlkp. Konkurs dotacyjny: Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej

Reklama
Nabór od 09.01.2018 do 30.01.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Oferty należy składać do 30 stycznia 2018 r.

Rodzaj zadania:

1. Podmiotom uprawnionym, zgodnie z art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zleca się realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pod nazwą:

PROWADZENIE PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO W FORMIE OPIEKUŃCZEJ I SPECJALISTYCZNEJ W LATACH 2018-2020.

2. Zakres przedmiotowy realizowanego zadania obejmuje prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej oraz specjalistycznej na terenie miasta Gorzowa Wlkp., zgodnie z zapotrzebowaniem określonym przez Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie, w tym:

  • w rejonie osiedla Manhattan – 1 placówka wsparcia dziennego w formie opiekuńczej;
  • w rejonie osiedla Sady - 1 placówka wsparcia dziennego w formie opiekuńczej;
  • w rejonie Centrum Miasta Gorzowa Wlkp. – 1 placówka wsparcia dziennego w formie specjalistycznej;
  • w rejonie hotelu „Metalowiec” – 1 placówka wsparcia dziennego w formie specjalistycznej;
  • w rejonie Zakanala – 1 placówka wsparcia dziennego w formie opiekuńczej.

oraz w innych rejonach niż wymienione, w zależności od wysokości nierozdysponowanych środków finansowych.

3. Placówka wsparcia dziennego w formie opiekuńczej zapewnia dziecku:

1) opiekę i wychowanie;

2) pomoc w nauce;

3) organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań.

4. Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie specjalistycznej w szczególności:

1) organizuje zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne;

2) realizuje indywidualny program korekcyjny, program psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny, w szczególności terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapię.

5. Jedna oferta może dotyczyć wyłącznie prowadzenia jednej placówki.

6. Koszty kwalifikowane, m.in.:

1) wynagrodzenie kierownika/wychowawcy placówki wsparcia dziennego – wyłącznie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, określone w art. 25-26 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

2) materiały/pomoce dydaktyczne;

3) materiały piśmienniczo-papiernicze i plastyczne;

4) bilety wstępu do obiektów/ na imprezy kulturalno-sportowe;

5) drobny sprzęt sportowy ( np. piłki, skakanki, paletki);

6) wycieczki (np. transport, ubezpieczenie uczestników);

7) paczki świąteczne;

8) środki czystości i higieniczne;

9) koszty administracyjne (m.in. czynsz, energia, woda, obsługa księgowa, itp.) – nie więcej niż 10 % dotacji;

10) wynagrodzenie realizatorów zajęć socjoterapeutycznych, terapeutycznych, korekcyjnych, kompensacyjnych, logopedycznych w przypadku prowadzenia placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej;

11) zakup artykułów żywnościowych.

7. Koszty kwalifikowane powinny być:

1) bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem i niezbędne do jego realizacji;

2) racjonalnie skalkulowane w oparciu o ceny rynkowe.

Ofertę w wersji papierowej wraz z załącznikami należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp., w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem „Otwarty konkurs ofert na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej w latach 2018-2020, rejon:……..”(należy podać rejon Gorzowa Wlkp., w którym usytuowana jest placówka, zgodnie z pkt. 2 lub wpisać „inny”, gdy oferta dotyczy innego rejonu niż wymienione w pkt. 2) – osobiście lub drogą pocztową w terminie do 30 stycznia 2018 r. Na kopercie należy podać nazwę i adres oferenta.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Reklama