Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Konkurs MON: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanieści oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Reklama
Nabór od 10.01.2018 do 31.01.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Oferty należy składać do 31 stycznia 2018 r.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych ofert, które ukierunkowane będą na działania służące:

 1. edukacji obywatelskiej w oparciu o zajęcia programowe i przedsięwzięcia o charakterze patriotycznym, edukacyjnym oraz upowszechniającym tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP, związanych z obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych;
 2. upowszechnianiu wśród społeczeństwa historii konspiracji niepodległościowej podczas II wojny światowej i w okresie powojennym, ze szczególnym uwzględnieniem roli podziemia antykomunistycznego w walce o niepodległość Polski;
 3. uczczeniu pamięci o ofiarach katastrofy lotniczej samolotu Tu-154 pod Smoleńskiem.
 4. Na realizację zadań z powyższego rodzaju zaplanowano kwotę w wysokość: 1 000.000,00 zł.

Na zadania o podobnym charakterze wydatkowano środki finansowe w wysokości:

 • w 2016 roku ok. 2 457 800,00 zł,
 • w 2017 roku ok. 5 700 000,00 zł.

Warunki realizacji zadań:

 1. termin realizacji zadań: od 21.02.2018 r. do 15.05.2018r.,
 2. obowiązkowy wkład własny finansowy w wysokości minimum 10% całkowitych kosztów zadania,
 3. realizowane zadania muszą być zgodne z celami Konkursu,
 4. w przypadku realizacji zadań, których jednym z rezultatów będzie m.in. publikacja, film, przedstawienie teatralne, obowiązkowo należy dołączy dodatkowe materiały w postaci np. maszynopisu, scenariusza, skryptu itp.
 5. oferent musi prowadzić działalność statutową w obszarze realizowanego zadania.
 6. Zasady, tryb i kryteria przyznawania i rozliczania dotacji ujęte zostały w Regulaminie Otwartego Konkursu Ofert, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

Warunki składania ofert:

 1. Oferty należy składać wyłącznie na obowiązujących drukach, które stanowią załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300).

Wzór oferty dostępny jest także na stronie internetowej www.wojsko-polskie.pl (patrz współpraca z wojskiem).

 1. W ramach powyższego konkursu uprawniony podmiot może złożyć maksymalnie 2 oferty.
 2. Oferty należy przesyłać na adres:

Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON

al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa

z dopiskiem na kopercie OTWARTY KONKURS OFERT NR 1/2018/OWzS

 1. Oferty należy składać do dnia: 31.01.2018 r.
 2. Termin dokonania wyboru ofert do dnia: 12.02.2018 r.
 3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty, które wpłyną do kancelarii ogólnej DEKiD MON, w terminie podanym w ogłoszeniu. Za datę złożenia oferty uważa się datę zarejestrowania jej w kancelarii.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.

Ministerstwo Obrony Narodowej. Fot. Tomasz Kaczor, ngo.pl
Reklama