Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Konkurs dotacyjny: Prowadzenie punktu konsultacyjno-diagnostycznego w Słupsku zgodnie z wytycznymi Krajowego Centrum ds. AIDS

Reklama
Nabór od 10.01.2018 do 17.01.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadania „Prowadzenie punktu konsultacyjno-diagnostycznego w Słupsku zgodnie z wytycznymi Krajowego Centrum ds. AIDS”. Oferty należy składać do 17 stycznia 2018 r.

Celem konkursu jest zlecenie organizacjom pozarządowym lub innym uprawnionym podmiotom realizacji zadań publicznych Województwa Pomorskiego w roku 2018 w zakresie realizacji programów dotyczących ważnych zjawisk zdrowotnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii medycznych m.in. poprzez współrealizację programów w ramach Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.

Zadanie wyznaczone do realizacji w roku 2018 to zadanie pod nazwą „Prowadzenie Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego w Słupsku zgodnie z wytycznymi Krajowego Centrum ds. AIDS”.

Oferty można składać osobiście w Kancelarii Ogólnej oraz w sekretariacie Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego lub przesłać listem poleconym na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk.

Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z widocznym oznaczeniem Oferenta oraz dopiskiem na kopercie „Konkurs ofert na realizację programów dotyczących ważnych zjawisk zdrowotnych w roku 2018 - PKD”.

Termin składania ofert upływa w dniu 17 stycznia 2018 roku (do godziny 15:30).

Decyduje data wpływu oferty do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Nie decyduje data stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Reklama