Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Dotacje UE: 12,2 mln zł na opiekę długoterminową w Małopolsce

Reklama
Nabór od 11.01.2018 do 14.02.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
W Małopolsce trwa nabór wniosków o dotacje na wsparcie działalności lub tworzenia nowych miejsc opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi – zwłaszcza dziennych domów opieki oraz długoterminowej medycznej opieki domowej nad osobą niesamodzielną (w tym opieki pielęgniarskiej). Wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć przyjmowane będą do 14 lutego 2018 r.

By niesamodzielność nie oznaczała wykluczenia

12,2 mln zł na opiekę długoterminową w Małopolsce

Znak czasów

Utrata samodzielności spowodowana chorobą czy wynikająca z zaawansowanego wieku obecnie bardzo często oznacza konieczność umieszczenia osoby, której dotyczy, w placówce opiekuńczo-pobytowej. Z dnia na dzień człowiek ten zostaje wyrwany z własnej, oswojonej przestrzeni, odizolowany od bliskich osób i środowiska, w którym dotychczas funkcjonował. Otoczony obcymi ludźmi zostaje wtłoczony w ramy organizacyjne placówki stającej się nowym miejscem jego stałego pobytu – niejednokrotnie znajdującej się w innej miejscowości niż ta, w której żył dotychczas. Sytuacja taka jest często początkiem drogi wykluczenia społecznego osoby niesamodzielnej.

Aby przeciwdziałać temu problemowi konieczne jest rozwijanie usług opieki długoterminowej świadczonej na poziomie lokalnych społeczności - umożliwi to bowiem osobom niesamodzielnym prowadzenie niezależnego życia w rodzimym środowisku oraz utrzymanie więzi rodzinnych i społecznych.

Ponad 12,2 mln zł na opiekę długoterminową w Małopolsce

Realizowane w naszym województwie działania związane z rozwijaniem usług opieki długoterminowej w formach innych niż szpitalne, w szczególności środowiskowych form opieki, mogą zyskać wsparcie finansowe z funduszy europejskich. Aktualnie w Małopolsce prowadzony jest nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu E. Rozwój opieki długoterminowej. Pula środków przeznaczonych na konkurs to ponad 12,2 mln zł. Warto podjąć starania o fundusze unijne, gdyż można otrzymać dotację na poziomie ponad 92% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem! Konkurs skierowany jest do wszystkich podmiotów – w szczególności: JST, sektora ngo, kościołów i związków wyznaniowych, przedsiębiorców, instytucji świadczących usługi medyczne.

Dofinansowanie przeznaczone będzie na wsparcie działalności lub tworzenia nowych miejsc opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi – zwłaszcza dziennych domów opieki, oraz długoterminowej medycznej opieki domowej nad osobą niesamodzielną (w tym opieki pielęgniarskiej). W ramach projektów mogą być realizowane w szczególności następujące działania: usługi zdrowotne, rehabilitacyjne i pielęgnacyjne, zatrudnienie personelu świadczącego usługi zdrowotne i opiekuńcze, zapewnienie transportu osoby niesamodzielnej lub personelu sprawującego opiekę w związku ze świadczonymi usługami zdrowotnymi, działania informacyjno-edukacyjne.

Wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć przyjmowane będą do 14 lutego 2018 r.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Reklama