Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Konkurs dotacyjny: Powierzenie lub wsparcie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej

Reklama
Nabór od 12.01.2018 do 01.02.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu kultury fizycznej w 2018 r. Oferty należy składać do 1 lutego 2018 r.

W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 3, ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).

Celem konkursu ofert jest powierzenie lub wsparcie zadań publicznych województwa w 2018 roku pn.:

  1. Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików /zadanie obejmuje realizację programu Ministra Sportu i Turystyki, szkolenia ponadklubowego dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo z Województwa Świętokrzyskiego w ramach kadry wojewódzkiej młodzików/ - 158.000,00 zł,
  1. Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży na poziomie wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym w oparciu o system sportu młodzieżowego przy uwzględnieniu kryterium osiąganych wyników w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży – 562.700,00 zł.

Zadania powinny być zrealizowane w terminie do dnia 30 grudnia 2018 roku. Łączna kwota dotacji (powierzenia lub wsparcia) w roku 2018 na realizację ww. zadań z zakresu kultury fizycznej wynosi 720.700,00 zł.

Kompletne oferty należy składać w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert i podać nazwę zadania” w Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, budynek C2, pok. 13 i 14 w godzinach 7.30-15.30 lub w Sekretariacie Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego ul. Paderewskiego 34 A, 25-502 Kielce lub pocztą (decyduje data wpływu oferty).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Reklama