Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Opole. Konkurs dotacyjny: Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami

Reklama
Nabór od 12.01.2018 do 15.02.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Miasta Opola ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w 2018 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. Oferty należy składać do 15 lutego 2018 r.

Priorytet XIII Programu współpracy:

Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

Cel 1 Inicjowanie, rozwój i wzbogacanie form współpracy i wymiany zagranicznej, w tym przede wszystkim z miastami partnerskimi Opola oraz z udziałem możliwie jak najszerszych grup mieszkańców Opola.

Cel 2 Inicjowanie, rozwój i wzbogacanie form współpracy i wymiany między opolskimi i zagranicznymi organizacjami, ze szczególnym uwzględnieniem miast partnerskich Opola.

Działania:

a) organizacja udziału grup mieszkańców miasta w projektach zagranicznych, głównie w projektach organizowanych w miastach partnerskich lub z udziałem miast partnerskich Opola,

b) organizacja w mieście projektów z udziałem grup mieszkańców Opola oraz grup zagranicznych, w tym przede wszystkim z miast partnerskich.

Beneficjenci: mieszkańcy miasta Opola i miast partnerskich, koła, stowarzyszenia.

Koszty niekwalifikowalne (niepokrywane z dotacji):

 1. zakup nieruchomości gruntowej, lokalowej, budowlanej,
 2. amortyzacja,
 3. leasing,
 4. ubezpieczenia wykraczające poza zakres realizowanego zadania,
 5. rezerwy na pokrycie strat lub zobowiązań,
 6. odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań,
 7. koszty wszelkich kar i grzywien,
 8. nagrody, premie i inne formy bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących się realizacją zadania,
 9. działalność gospodarcza podmiotu,
 10. działalność polityczna i religijna,
 11. koszty administracyjne zadania powyżej 10% wysokości otrzymanej przez organizację pozarządową dotacji.

Na realizację zadania publicznego w ramach niniejszego konkursu przeznacza się środki publiczne w łącznej wysokości:

75.000,00 zł. Maksymalna kwota dotacji: 15.000,00 zł, nie więcej niż 90% kosztów realizacji zadania: minimalna kwota dotacji: 1.500,00 zł.

Oferty należy składać wraz z kompletem załączników za pośrednictwem Generatora na stronie https://opole.engo.org.pl – pod nazwą właściwego konkursu.

Wydrukowane z Generatora potwierdzenie złożenia oferty należy złożyć w Centrum Dialogu Obywatelskiego, 45 - 011 Opole, ul. Koraszewskiego 7 - 9, (wejście od ul. Krupniczej) parter - pokój nr 2, w poniedziałek – środa w godzinach od 730 do 1530, w czwartek w godz. od 730 do 1700, w piątek w godz. od 730 do 1400, lub przesłane na ten sam adres.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Reklama