Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Konstancin-Jeziorna. Otwarty konkurs ofert: Turystyka

Reklama
Nabór od 12.01.2018 do 12.02.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna ogłosił otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki. Organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty na złożenie oferty mają czas do 12 lutego 2018 r.

Dla kogo?

Otwarty konkurs ofert skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konkurs ma formę wsparcia realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki.

Na co?

Do rozdysponowania jest 44 000 zł. Organizacje pozarządowe oraz uprawnione podmioty wsparcie finansowe mogą otrzymać na realizację poniższych zadań:

  • Organizacja jednodniowych rajdów pieszych i rowerowych dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna.
  • Organizacja krajowych wycieczek krajoznawczych (nie dłuższych niż dwa dni) dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna.
  • Organizacja wycieczek z przewodnikiem obejmujących zwiedzanie m.in. miejsc atrakcyjnych turystycznie i historycznie, położonych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna.
  • Organizacja wyjazdów turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Konstancin-Jeziorna w okresie wakacji.
  • Organizacja działań propagujących lokalną turystykę weekendową.

Termin składania ofert

Oferty, na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016. poz. 1300), należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Warszawska 32, pok. nr 4 - kancelaria) w nieprzekraczalnym terminie do 12 lutego 2018 r., do godz. 14.00.

Więcej szczegółowych informacji można uzyskać w Biurze Komunikacji Społecznej UMiG przy ul. Warszawskiej 23 (nr tel. 22 201 19 73).

Poniżej do pobrania ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w gminie Konstancin-Jeziorna w roku 2018.

Reklama