Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Konstancin-Jeziorna. Otwarty konkurs ofert: Integracja społeczna

Reklama
Nabór od 12.01.2018 do 12.02.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna ogłosił otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu integracji społecznej. Organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty na złożenie oferty mają czas do 12 lutego 2018 r.

Dla kogo?

Otwarty konkurs ofert skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konkurs ma formę wsparcia realizacji zadań publicznych z zakresu integracji społecznej.

Na co?

Do rozdysponowania jest 20 000 zł. Organizacje pozarządowe oraz uprawnione podmioty wsparcie finansowe mogą otrzymać na realizację poniższych zadań:

  • Organizacja spotkań edukacyjnych, przedsięwzięć integrujących i aktywizujących mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna.
  • Organizacja dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna warsztatów, spotkań, prelekcji i innych przedsięwzięć promujących idę wolontariatu.
  • Organizacja w Konstancinie-Jeziornie jednodniowego wydarzenia promującego działalność organizacji pozarządowych działających na terenie gm. Konstancin-Jeziorna.

Termin składania ofert

Oferty, na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016. poz. 1300), należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Warszawska 32, pok. nr 4 - kancelaria) w nieprzekraczalnym terminie do 12 lutego 2018 r., do godz. 14.00.

Więcej szczegółowych informacji można uzyskać w Biurze Komunikacji Społecznej UMiG przy ul. Warszawskiej 23 (nr tel. 22 201 19 73).

Poniżej do pobrania ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w gminie Konstancin-Jeziorna w roku 2018.

Reklama