Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Poznań. Konkurs dotacyjny: Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży

Reklama
Nabór od 12.01.2018 do 29.01.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydenta Miasta Poznania ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży" w roku 2018. Oferty należy składać do 29 stycznia 2018 r.

Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację

Zadanie: "Wspieranie organizacji wypoczynku i działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej, podczas ferii zimowych."

Kwota dofiansowania na całe zadanie: 15 000,00 zł.

UWAGA! Niniejsza edycja konkursu obejmuje wyłącznie projekty dotyczące ferii zimowych, projekty na wakacje letnie zostaną objęte kolejnym konkursem!

Termin i warunki realizacji zadania

  • Termin realizacji zadania: maksymalnie od 12.02.2018 r. do 28.02.2018 r.
  • Minimalna kwota dofinansowania projektu to 2 500,00 złotych.
  • Wymagany jest minimalny wkład po stronie oferenta na realizację projektu w wysokości 3% wkładu finansowego oraz 5% wkładu osobowego przeliczany względem wnioskowanej kwoty dotacji.
  • Po zakończeniu zadania oferent zobowiązany jest do złożenia sprawozdania w systemie Witkac.pl, oraz przesłania do wydziału dokumentu „Potwierdzenie złożenia sprawozdania” wygenerowanego w systemie Witkac.pl .
  • Zgłoszona oferta powinna uwzględniać standardy określone w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Poznania z dnia 16 grudnia 2013 r. Nr 826/2013/P w sprawie dostosowywania imprez oraz konferencji do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.
  • Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie mniejszej niż wskazano w ofercie. W takim przypadku dotacja może zostać udzielona po doprecyzowaniu warunków realizacji zadania w ofercie aktualizującej opis poszczególnych działań/harmonogramu/kosztorysu. W przypadku otrzymania dotacji mniejszej niż wnioskowana, wnioskodawca może zmniejszyć wkład własny przy zachowaniu proporcji wskazanych w ofercie.

Termin składania ofert

  • Ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy elektronicznej www.witkac.pl w terminie do 29 stycznia 2018 roku do godziny 23:59;
  • Wygenerowane w systemie, wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać, opieczętować i złożyć (pocztą lub osobiście) w Kancelarii Urzędu Miasta Poznania przy ulicy Libelta 16/20, 61-706 Poznań, w terminie nie późniejszym niż 3 dni robocze od daty zakończenia naboru ofert za pomocą platformy elektronicznej www.witkac.pl – do dnia 1 lutego 2018 roku do godziny 15:30;
  • W przypadku potwierdzenia złożenia oferty przesyłanego pocztą lub kurierem decyduje data wpływu do Kancelarii Urzędu Miasta Poznania. Brak złożenia w terminie „Potwierdzenia złożenia oferty” skutkować będzie odrzuceniem wniosku na etapie oceny formalnej.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Reklama