Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Konkurs: Podnoszenie kompetencji jst z terenu woj. pomorskiego na rzecz integracji imigrantów

Reklama
Nabór od 24.01.2018 do 15.02.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania Województwa Pomorskiego w roku 2018 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DO POBRANIA ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE bip.pomorskie.eu, OGŁOSZENIE NR 9/18

I. RODZAJ ZADANIA

1. W ramach konkursu Województwo Pomorskie, zwane dalej „Województwem” dofinansuje w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych zadanie: Podnoszenie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa pomorskiego na rzecz integracji imigrantów

2. Celem zadania jest zwiększenie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego na poziomie gmin i powiatów w zakresie świadczenia usług na rzecz imigrantów w obszarach: aktywizacji
i integracji społecznej i zawodowej, z uwzględnieniem działań w zakresie procedur pobytowych, warunków mieszkaniowych, pomocy społecznej, rynku pracy, wspierania przedsiębiorczości, edukacji, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, kultury, integracji ze społecznością lokalną.

Zadania podmiotu obejmują:

 1. przeprowadzenie 20 paneli dyskusyjnych z udziałem kluczowych interesariuszy (w 16 powiatach i 4 miastach na prawach powiatu województwa pomorskiego) służących określeniu luk kompetencyjnych jednostek samorządu terytorialnego i wytypowaniu urzędów gmin/starostw powiatowych do objęcia pilotażowymi działaniami w ramach zlecenia;
   
 2. wytypowanie w uzgodnieniu z Województwem min. 10 urzędów gmin/starostw powiatowych do objęcia pilotażowymi działaniami w ramach zlecenia. Wytypowanie powinno nastąpić na podstawie wniosków z przeprowadzonych paneli dyskusyjnych oraz analiz własnych z uwzględnieniem m.in. takich kryteriów jak: a) natężenie (obecne i przewidywane) zjawiska imigracji; b) zidentyfikowane luki kompetencyjne jednostek samorządu terytorialnego w ramach usług świadczonych imigrantom w obszarach: aktywizacji i integracji społecznej i zawodowej z uwzględnieniem działań w zakresie procedur pobytowych, warunków mieszkaniowych, pomocy społecznej, rynku pracy, wspierania przedsiębiorczości, edukacji, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, kultury, integracji ze społecznością lokalną;
   
 3. przeprowadzenie w wytypowanych urzędach gmin/starostwach powiatowych w ramach pilotażu – minimum 40 warsztatów (w grupach min. 10 osób), wspierających proces powstawania modelowych rozwiązań w zakresie lokalnej polityki migracyjnej, tj. planów działania gmin/powiatów na rzecz aktywizacji i integracji imigrantów, w tym standardów ich obsługi;
   
 4. przeprowadzenie minimum 200 godzin zegarowych szkoleń dla pracowników wytypowanych urzędów gmin/starostw powiatowych w zakresie zidentyfikowanych luk kompetencyjnych;
   
 5. zapewnienie na czas realizacji zadania i w zakresie objętym jego przedmiotem, konsultacji telefonicznych, on-line, w siedzibie Podmiotu dla wszystkich gmin/powiatów województwa pomorskiego;
   
 6. bieżące nadsyłanie informacji z prowadzonych działań w ramach zlecenia zadania na potrzeby prowadzenia przez Województwo podstrony „Pomorskie Samorządowe Centrum Kompetencji w zakresie Integracji Imigrantów”;
   
 7. promocję dobrych praktyk (na podstawie sprawdzonych rozwiązań funkcjonujących w Polsce i innych krajach UE) oraz stworzenie warunków do wymiany doświadczeń gmin/powiatów
  w rozwiązywaniu problemów imigrantów. Opracowanie wersji elektronicznej przewodnika „pierwszych kroków” dla imigrantów w województwie pomorskim;
   
 8. przedstawienie harmonogramu realizacji zleconego zadania podczas konferencji inaugurującej inicjatywę utworzenia Pomorskiego Samorządowego Centrum Kompetencji w zakresie Integracji Imigrantów;
   
 9. zaprezentowanie podsumowania efektów realizacji zleconego zadania podczas konferencji podsumowującej przeprowadzony pilotaż. Celem niniejszego konkursu jest wyłonienie jednej oferty i zlecenie organizacji pozarządowej lub innemu uprawnionemu podmiotowi realizacji zadania województwa pomorskiego w roku 2018.

 

Źródło: xxx
Reklama