Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Opole. Konkurs dotacyjny: Realizacja zadań z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego

Reklama
Nabór od 29.01.2018 do 28.02.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Miasta Opola ogosił otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2018 roku realizacji zadań publicznych z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego. Oferty należy składać do 28 lutego 2018 r.

Nazwa zadania publicznego:

Priorytet VII Programu współpracy: Porządek i bezpieczeństwo publiczne.

Cel: Kształtowanie postaw i zachowań sprzyjających bezpieczeństwu własnemu i innych ludzi, zwłaszcza w przypadku korzystania z dróg publicznych (pieszy, rowerzysta, pasażer);
Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców miasta Opola.

Działania:

 • Inicjatywy edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym
 • Realizacja działań z zakresie przeciwdziałania popełniania przestępstw i wykroczeń oraz innym zjawiskom kryminogennym

Beneficjenci:

 • Mieszkańcy miasta Opola

Koszty niekwalifikowalne (niepokrywane z dotacji),

 • ubezpieczenia wykraczające poza zakres realizowanego zadania;
 • rezerwy na pokrycie strat lub zobowiązań;
 • odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań;
 • koszty wszelkich kar i grzywien;
 • działalność gospodarcza podmiotu;
 • działalność polityczna i religijna;
 • zakup materiałów, przedmiotów, nagród nie związanych z zadaniem;
 • druk broszur, ulotek i itp. nie związanych z zadaniem;
 • nagranie spotu, filmu edukacyjnego nie związanego z zadaniem;
 • koszt organizacji konferencji, konkursów, turniejów nie związanych z zadaniem;
 • wynagrodzenia osób nie związanych z realizacją zadania;
 • koszty administracyjne służące realizacji zadania większe niż 10% z uzyskanej dotacji;
 • zakup alkoholu i innych używek;

Na realizację zadania publicznego w ramach niniejszego konkursu przeznacza się środki publiczne w łącznej wysokości 40.000,00 zł.

Oferty należy składać według wzoru określonego w Rozporządzeniu w sprawie wzorów.

Oferty należy składać wraz z kompletem załączników za pośrednictwem Generatora na stronie https://opole.engo.pl. – pod nazwą właściwego konkursu.

Wydrukowane z Generatora potwierdzenie złożenia oferty należy złożyć w Centrum Dialogu Obywatelskiego, 45 - 011 Opole, ul. Koraszewskiego 7 - 9, (wejście od ul. Krupniczej) parter - pokój nr 1, w poniedziałek – środa w godzinach od 730 do 1530, w czwartek w godz. od 730 do 1700, w piątek w godz. od 730 do 1400, lub przesłane na ten sam adres.'

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Reklama