Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Rzeszów. Konkurs dotacyjny: Realizacja zadań w zakresie upowszechniania turystyki

Reklama
Nabór od 29.01.2018 do 20.02.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Miasta Rzeszowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania turystyki w 2018 r. Oferty należy składać do 20 lutego 2018 r.

Nazwa zadania konkursowego, wysokość zaplanowanych środków oraz określenie przedmiotu zlecenia.

Nazwa zadań konkursowych:

1) „Kreowanie i rozwój produktów turystycznych Rzeszowa poprzez tworzenie, rozbudowę i aktywizację szlaków dziedzictwa kulturowego oraz wzmacnianie istniejących i tworzenie nowych specjalistycznych ofert turystyki miejskiej, kulturowej, religijnej” – (20.000,00 zł)

2) „Upowszechnianie turystyki poprzez organizację imprez turystycznych, konferencji, seminariów, spotkań” – (20.000,00 zł)

Wysokość zaplanowanych środków: 40.000,00 zł.

Minimalna kwota wnioskowanej dotacji wynosi 3.000,00 zł . Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji wynosi 10.000,00 zł .

Forma zlecenia realizacji zadania publicznego: wsparcie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

Dotacja z budżetu Miasta Rzeszowa nie może przekroczyć 90% kosztów wykonania zadania.

Przedmiotem zlecenia jest wykonanie działań z zakresu upowszechniania turystyki, mających na celu kreowanie i rozwój produktów turystycznych Rzeszowa oraz organizację imprez turystycznych, konferencji, seminariów, spotkań. Przez realizację projektów zgłaszanych w celu wykonania zadania publicznego należy rozumieć m.in. organizowanie konferencji, spotkań, konkursów, objazdów studyjnych, zwiedzania Rzeszowa, gier miejskich, jak również tworzenie aplikacji mobilnych, portali internetowych, projektów graficznych, gier planszowych, publikacji dotyczących kultury i turystyki Rzeszowa.

Oferty należy składać osobiście:

1) w siedzibie Urzędu Miasta Rzeszowa, Rynek 1 (kancelaria podawcza);

2) w sekretariacie Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa, Rynek 11, pok. nr 5;

3) w Punktach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa, zlokalizowanych w:

a) Galerii Handlowej „Nowy Świat”, ul. Krakowska 20,

b) Centrum Kulturalno-Handlowym Millenium Hall, Al. Kopisto 1,

c) Centrum Handlowym „Plaza Rzeszów”, ul. Rejtana 65,

d) Galerii „Rzeszów”, Al. Piłsudskiego 44,

albo korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, w terminie do 20 lutego 2018 roku.

Oferty, które wpłyną do Urzędu Miasta Rzeszowa po terminie, o którym mowa w pkt. IX.1. nie będą brane pod uwagę w konkursie (decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta Rzeszowa).

Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić pieczęć lub nazwę oferenta oraz nazwę zadania zgodną z treścią punktu I.1. niniejszego ogłoszenia.

Nie ma możliwości przesyłania ofert drogą elektroniczną.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Reklama