Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Program Brandenburgia-Polska: Zachowanie i korzystanie z dziedzictwa naturalnego i kulturowego

Wspólny Sekretariat Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020 (WS) ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020. W konkursie można składać wnioski projektowe w ramach Osi Priorytetowej I / Priorytet Inwestycyjny 6c i 6d.

Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020
Oś Priorytetowa I „Wspólne zachowanie i korzystanie z dziedzictwa naturalnego i kulturowego“

 • 6c „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego“
  oraz
 • 6d „Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program „Natura 2000” i zieloną infrastrukturę“

Zakres tematyczny wspieranych projektów

Oś Priorytetowa I / Priorytet Inwestycyjny 6c

Wspierane będą działania, które przyczynią się do wzrostu atrakcyjności transgranicznego wspólnego dziedzictwa naturalnego i kulturowego (por. wskaźniki rezultatu opisane w Tabeli 3 (Rozdział 2.1.4) Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 (http://interregva-bb-pl.eu).
Opis przykładowych przedsięwzięć, znajduje się w rozdziale 2.1.5.1 Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 (http://interregva-bb-pl.eu).

Oś Priorytetowa I / Priorytet Inwestycyjny 6d

Wspierane będą działania, które przyczynią się do wspólnej stabilizacji i poprawy stanu naturalnych podstaw egzystencji (por. wskaźniki rezultatu opisane w Tabeli 4 (Rozdział 2.1.7) Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 (http://interregva-bb-pl.eu).
Opis przykładowych przedsięwzięć, znajduje się w rozdziale 2.1.8.1 Programu Współpracy INTERREG Brandenburgia – Polska 2014-2020 (http://interregva-bb-pl.eu).

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach naboru wynosi:

 • 6.655.772,35 EUR środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej I / Priorytet Inwestycyjny 6 c (tj. ok. 26% wszystkich środków w Osi Priorytetowej I / Priorytet Inwestycyjny 6 c; są to środki, które pozostają do dyspozycji po 2. naborze)
  oraz
 • 3.848.980,79 EUR środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej I / Priorytet Inwestycyjny 6 d (tj. ok. 64 % wszystkich środków Osi Priorytetowej I / Priorytet Inwestycyjny 6 d);są to środki, które pozostają do dyspozycji po 2. naborze)

Z uwagi na różnice w stopniu wykorzystania środków szczególnie zachęcamy do składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 6 d „Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program „Natura 2000” i zieloną infrastrukturę“.

Wskazówka: Zgodnie z indykatywnym harmonogramem nie są planowane obecnie kolejne nabory w ramach Osi Priorytetowej I / Priorytet Inwestycyjny 6c i 6d. Decyzja o konieczności przeprowadzenia dalszych naborów w poszczególnych osiach priorytetowych zostanie podjęta w odpowiednim czasie.
Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej http://interregva-bb-pl.eu w zakładce „Nabór wniosków (Call)”.

Wysokość dofinansowania, wkład własny i poziom dofinansowania

Dofinansowanie z EFRR w ramach Programu wynosi do 85% wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. Minimalny wkład własny wynosi co najmniej 15% wydatków kwalifikowalnych projektu. Minimalna wartość dofinansowania musi być wyższa niż 25.000 EUR.

Okres realizacji

Okres realizacji projektu wynosi maksymalnie 36 miesięcy.

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Uprawnione do składania wniosków są podmioty wymienione poniżej, przy czym każdy projekt musi być realizowany przez przynajmniej dwóch partnerów: przynajmniej jeden partner z Polski i przynajmniej jeden z Niemiec. Co do zasady działania w ramach projektu powinny być realizowane przez partnerów mających siedzibę w polskiej i brandenburskiej części obszaru wsparcia.

W ramach Osi Priorytetowej I o dofinansowanie projektów mogą się ubiegać:

 • Priorytet inwestycyjny 6 c
  • jednostki samorządu terytorialnego / komunalnego (województwo, powiaty, gminy, miasta), ich zrzeszenia, związki i instytucje im podległe
  • europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej
  • organy administracji rządowej / landowej i instytucje im podległe
  • zarządzający i administrujący wielkoprzestrzennymi obszarami chronionymi takimi jak parki narodowe, przyrodnicze i krajobrazowe oraz rezerwaty biosfery
  • państwowe gospodarstwa leśne i ich jednostki organizacyjne
  • prawne podmioty prowadzące placówki edukacyjne, kształcenia zawodowego i dokształcania oraz pozaszkolne placówki edukacji ekologicznej
  • placówki naukowe
  • instytucje kultury
  • osoby prawne pożytku publicznego, np. fundacje, stowarzyszenia
  • organizacje pozarządowe
  • organizacje i zrzeszenia turystyczne
  • stowarzyszenia i organizacje ochrony środowiska
    
 • Priorytet inwestycyjny 6 d
  • jednostki samorządu terytorialnego / komunalnego (województwo, powiaty, gminy, miasta), ich zrzeszenia, związki i instytucje im podległe
  • europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej
  • organy administracji rządowej / landowej, w szczególności odpowiedzialne za ochronę środowiska i przyrody, jak zarządzający i administrujący wielkoprzestrzennymi obszarami chronionymi takimi, jak parki narodowe, przyrodnicze i krajobrazowe i rezerwaty biosfery lub państwowe gospodarstwa leśne i ich jednostki organizacyjne
  • placówki naukowe
  • osoby prawne pożytku publicznego, np. fundacje, stowarzyszenia
  • organizacje pozarządowe, w szczególności organizacje ochrony środowiska i przyrody oraz stowarzyszenia i zrzeszenia pożytku publicznego, które reprezentują interesy rolnictwa, leśnictwa i rybactwa, np. przedstawiciele grup producenckich

Obszar wsparcia Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020

Obszar wsparcia Programu Współpracy obejmuje:

 • po polskiej stronie całe województwo lubuskie z podregionami gorzowskim i zielonogórskim,
 • po niemieckiej stronie trzy powiaty Kraju Związkowego Brandenburgia: Märkisch-Oderland, Oder-Spree, Spree-Neiße oraz miasta wydzielone w Kraju Związkowym Brandenburgia, Frankfurt (Oder) i Cottbus.

W uzasadnionych przypadkach możliwa jest realizacja działań przez partnerów (także beneficjentów wiodących) mających siedzibę poza obszarem objętym Programem (niemniej jednak w Polsce lub w Niemczech), o ile przyniosą one jednoznaczną korzyść oraz stanowią wartość dodaną dla obszaru wsparcia. Szczegółowe zasady dotyczące realizowania w ramach projektów działań na obszarze wsparcia i poza tym obszarem oraz udziału w projektach partnerów spoza obszaru wsparcia zawarte są w Podręczniku beneficjenta.

Termin, miejsce i forma składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 01.02.2018 r. do 30.04.2018 r.
Beneficjent wiodący składa wniosek online poprzez system informatyczny Banku Inwestycyjnego Kraju Związkowego Brandenburgia (https://kundenportal.ilb.de) w wersji dwujęzycznej: w j. polskim i j. niemieckim. Jako datę wpływu wniosku do WS traktuje się datę wysłania wniosku w systemie informatycznym. Wpływ wniosku elektronicznego będzie potwierdzony przez system elektroniczny. Dokumenty Dokumenty wchodzące w skład pakietu aplikacyjnego dostępne są na stronie http://interregva-bb-pl.eu w zakładce „Nabór wniosków (Call)”.

Informacje dodatkowe

Ważne: Wszystkie ważne informacje dotyczące ogłoszonego naboru publikowane są na bieżąco na stronie http://interregva-bb-pl.eu.

Spotkania są skierowane do instytucji zainteresowanych złożeniem wniosków o dofinansowanie w ramach:

 • trwającego od 01.02.2018 r. do 30.04.2018 r. naboru na projekty w obszarze Dziedzictwo naturalne i kulturowe;
 • planowanego na maj 2018 roku naboru w obszarach: Edukacja oraz Współpraca administracji i integracja mieszkańców.

Celem działań szkoleniowych jest podwyższenie jakości projektów i przekazanie informacji na temat zasad ubiegania się o wsparcie ze środków programu Brandenburgia-Polska 2014-2020.

Szkolenia:

 • 05.03.2018 r. / Gorzów Wielkopolski, Lubuski Urząd Wojewódzki / język polski
 • 06.03.2018 r. / Guben, Stadtverwaltung / język niemiecki
 • 14.03.2018 r. / Frankfurt (Oder), Rathau / język niemiecki
 • 15.03.2018 r. / Zielona Góra, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego / język polski

Program i formularz zgłoszeniowy

Warsztaty:

 • 10.04.2018 r. / Guben – siedziba Euroregionu SNB DE / język niemiecki
 • 11.04.2018 r. / Gorzów Wielkopolski - siedziba Euroregionu SNB DE / język polski
 • 18.04.2018 r. / Frankfurt (Oder) – siedziba Euroregionu PEV DE / język niemiecki
 • 20.04.2018 r. / Gubin – siedziba Euroregionu SNB PL / język polski

W przypadku większego zainteresowania uczestnictwem w warsztatach poświęconych wypełnianiu wniosku elektronicznego Wspólny Sekretariat przeprowadzi dodatkowe warsztaty w swojej siedzibie.

Uczestnicy mogą się zgłaszać na szkolenia przy pomocy formularza zamieszczonego na stronie programu. Formularz zgłoszeniowy dotyczący uczestnictwa w warsztatach zostanie udostępniony na początku marca 2018 r.