Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Warszawa-Praga-Północ. Konkurs dotacyjny: Wsparcie dzielnicowego kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży

Reklama
Nabór od 02.02.2018 do 05.03.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Oferty należy składać do 5 marca 2018 r. do godz. 15.00.

Kategoria konkursu:

  • Sport i rekreacja

Informacje dodatkowe:

Nazwa zadania konkursowego:

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych: wsparcie dzielnicowego kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 05.03.2018 roku do godz.15.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.03.2018 roku do godz. 15.00 w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Praga- Północ m.st. Warszawy/Wydziale Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Praga- Północ m.st. Warszawy przy ul. Kłopotowskiego 15 pokój 520,521,523 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Praga-Północ, 03-708 Warszawa, ul. Kłopotowskiego 15 pok. 520 (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.

Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.

Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.

Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.

Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (03-703 Warszawa, ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15 pok. 520,523,521 , nr telefonu 22 44 38 041, 22 44 38 044 ,22 44 38 046, od poniedziałku do piątku w godz.10.00- 15.30 ).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Reklama