Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Szczecin. Konkurs dotacyjny: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rewitalizacja

Reklama
Nabór od 06.02.2018 do 20.02.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Miasta Szczecin ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rewitalizacji. Oferty należy składać do 20 lutego 2018 r.

Nazwa zadania

Przygotowanie i realizacja programu animacji społecznej w procesie rewitalizacji w ramach projektu pn. „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie”.

Rodzaj zadania

Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji programu animacji społecznej w procesie rewitalizacji w ramach realizacji projektu pn. „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie”, realizowanego ze wsparciem ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Cele zadania:

 • ­ wzrost integracji mieszkańców i poczucia tożsamości lokalnej,
 • ­otwarcie się społeczności lokalnych na działania w sferze społecznej, kultury, sztuki, edukacji, sportu, ochrony środowiska itp., zwiększenie uczestnictwa w tych działaniach, budowanie postaw kreatywnych,
 • ­zwiększenie aktywności dzieci i młodzieży oraz osób starszych,
 • ­zwiększenie aktywizacji społeczno-gospodarczej i edukacji mieszkańców i przedsiębiorców,
 • ­integracja społeczna osób zamieszkałych na obszarze śródmieścia i ożywienie więzi społecznych ze szczególnym uwzględnieniem osób narażonych na marginalizację, inicjowanie współpracy mieszkańców na rzecz dobra wspólnego,
 • ­aktywizacja społeczeństwa lokalnego poprzez organizację i wsparcie działań samopomocowych, budowanie partnerstwa instytucji, osób i organizacji dla diagnozowania i rozwiązywania lokalnych problemów.

Oczekuje się, że Organizacja, której zostanie zlecone zadanie przedstawi w ofercie program animacji społecznej mieszkańców obszaru rewitalizacji, tj. osiedla Centrum, Śródmieście-Zachód i Turzyn, w szczególności mieszkańców kwartałów zabudowy mieszkaniowej przy Alei Wojska Polskiego na odcinku od Placu Zwycięstwa do Placu Szarych Szeregów, z określeniem sposobu realizacji programu – atrakcyjnego, adekwatnego do celów zadania i odpowiedniego dla danej grupy wiekowej (dzieci, młodzież, osoby dorosłe, osoby starsze).

Program animacji w szczególności powinien zawierać:

 • ­opis planowanych działań,
 • ­ uzasadnienie potrzeby realizacji planowanych działań,
 • ­planowane rezultaty,
 • ­harmonogram działań,
 • ­przewidywane miejsce/a realizacji,
 • ­zakładaną liczbę uczestników,
 • ­określenie sposobu zaangażowania uczestników w planowane działania,
 • ­zakładane partnerstwo,
 • ­sposób promocji i informacji o planowanych działaniach,
 • ­ itp.

Oczekuje się zorganizowania co najmniej pięciu wydarzeń (działań) w formie np. spotkania, warsztatów, itp. z udziałem mieszkańców obszaru rewitalizacji. Temat i sposób realizacji wydarzeń pozostawia się do decyzji Organizacji w ramach przygotowanej oferty. Preferowane będą projekty realizowane w partnerstwie. Nie dopuszcza się pobierania opłat za udział w jakichkolwiek wydarzeniach organizowanych w ramach niniejszego zadania.

Możliwe jest zorganizowanie wydarzeń w przestrzeni publicznej lub w lokalu – o odpowiedniej powierzchni dla przewidywanej liczby osób, zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji lub w przestrzeni ulic/kwartałów zabudowy bezpośrednio sąsiadujących z Aleją Wojska Polskiego na odcinku od Placu Szarych Szeregów do placu Zwycięstwa.

Terminy organizacji wydarzeń muszą obejmować zarówno godziny poranne jak i popołudniowe, w tym co najmniej jedno wydarzenie weekendowe.

Zleceniodawca oczekuje współpracy między Organizacją, której zostanie zlecone zadanie, a Organizacją która prowadzi punkt konsultacyjny Gminy Miasta Szczecin związany z realizacją projektu pn. „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie” w budynku przy ul. Królowej Jadwigi 44b, tj. Stowarzyszeniem Edukacyjno-Artystycznym „Oswajanie sztuki”, w zakresie promocji i informacji o planowanych wydarzeniach.

Oczekuje się od Organizacji przygotowywania komunikatów na stronę internetową: http://wojskapolskiego.szczecin.eu/, związaną z realizacją projektu pn. „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie”, w zakresie organizowanych wydarzeń.

Zleceniodawca oczekuje przygotowania raportu/relacji z realizacji zadania, zawierającego wnioski Wykonawcy na temat m.in. postaw/opinii uczestników wobec prowadzonych aktywności, oczekiwań/preferencji/potrzeb mieszkańców względem kolejnych działań.

Oferty opatrzone numerem Konkursu należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do dnia 20 lutego. 2018 roku.

Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

Organizacje uczestniczące w konkursie zobowiązane są do podania adresu mailowego do osoby upoważnionej o składania wyjaśnień dotyczących oferty w celu skutecznego poinformowania o stwierdzonych brakach lub uchybieniach i oczywistych omyłkach. W przypadku braku adresu mailowego Organizacja zobowiązana jest podać numer telefonu.

Do oferty należy dołączyć:

- oświadczenie dotyczące podatku VAT

- plan promocji zadania publicznego (jako osobne załączniki do oferty).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Reklama