Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Konkurs MSZ: „Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie 2018”

Reklama
Nabór od 06.02.2018 do 28.02.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Minister Spraw Zagranicznych ogłosił otwarty konkurs ofert: „Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie 2018”. Oferty należy składać do 28 lutego 2018 r.

Rodzaj zadania publicznego: pomoc humanitarna

Celem konkursu będzie wyłonienie najlepszych ofert modułowych (humanitarnych) na realizację zadań publicznych obejmujących realizację działań humanitarnych skierowanych do uchodźców lub/i osób przesiedlonych wewnętrznie oraz do co najmniej 30%, lecz nie więcej niż 40%, ludności lokalnej (jako grupy beneficjentów ostatecznych) w Jordanii, Libanie i Iraku (Iracki Kurdystan) w roku 2018 i 2019.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych: 6 000 000 zł.

Zasady przyznawania dotacji:

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. a, b, e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, spełniające wymogi określone w Regulaminie konkursu, tj. organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn.zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 niniejszej ustawy.

Termin i warunki realizacji zadań publicznych:

Zadanie należy zrealizować w terminie:

I moduł nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2018 i nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r.

II moduł nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2019 i nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r.

Warunki realizacji zadania publicznego określa Regulamin konkursu.

Informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego:

Oferenci zobowiązani są do wskazania w ofercie zakładanych rezultatów zadania publicznego, planowanego poziomu ich osiągnięcia oraz sposobu monitorowania tych rezultatów.

Termin i miejsce składania ofert:

1) Aby wziąć udział w konkursie należy:

  • zarejestrować się na stronie https://portal.polskapomoc.gov.pl. Po dokonaniu rejestracji oferent otrzyma login oraz hasło, dzięki którym będzie mógł wypełnić formularz oferty on-line. Oferenci, którzy posiadają już aktywne konta w aplikacji https://portal.polskapomoc.gov.pl, powinni korzystać z otrzymanych danych dostępowych (login, hasło). Rejestracja kolejnego konta nie zostanie przyjęta,
  • logować się po uaktywnieniu konta za pomocą nadanego hasła i loginu, po zalogowaniu się oferent uzyskuje dostęp do formularza oferty,
  • wypełnić formularz oferty on-line i następnie wysłać wraz z wymaganymi załącznikami za pośrednictwem łącza internetowego do bazy danych MSZ,
  • dostarczyć wydrukowaną i podpisaną ofertę w jednym egzemplarzu do MSZ pocztą, kurierem bądź osobiście do Dziennika Podawczego MSZ.

UWAGA: Zaleca się, aby podmioty, które chcą wziąć udział w konkursie, dokonały REJESTRACJI ON-LINE co najmniej na 14 dni przed upływem terminu składania ofert.

2) Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę należy przesłać na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:

Konkurs – Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie 2018“ ze wskazaniem nazwy kraju, na rzecz którego składana jest oferta, nazwy oferenta i numeru oferty wygenerowanego z systemu on-line poprzez stronę https://portal.polskapomoc.gov.pl

lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej, do dnia 28 lutego 2018 r. do godz. 16.15.

Dziennik Podawczy jest czynnyod poniedziałku do piątku w godzinach 8:15 – 16:15. Dziennik Podawczy jest zamknięty w soboty, niedziele oraz pozostałe dni ustawowo wolne od pracy.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą podlegały ocenie Komisji. Decyduje data wpływu oferty do siedziby MSZ.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej MSZ: Konkurs


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Fot. Tomasz Kaczor, ngo.pl
Reklama