Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Konkurs MSiT: Szkolenie i współzawodnictwo zawodników kadry wojewódzkiej

Reklama
Nabór od 08.02.2018 do 30.06.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie zadań ze środków FRKF związanych ze szkoleniem i współzawodnictwem zawodników kadry wojewódzkiej oraz związanego z organizacją zawodów finałowych OOM w sportach zimowych, halowych i letnich. Wnioski można składać do 30 czerwca 2018 r.

Celem Programu jest wyselekcjonowanie utalentowanych sportowo zawodników do dalszego szkolenia w placówkach sportowych i kadrach narodowych polskich związków
sportowych poprzez zapewnienie optymalnych warunków szkolenia i możliwości podnoszenia poziomu sportowego młodzieży uzdolnionej sportowo.

Ponadto, celem programu jest zapewnienie młodzieży uzdolnionej sportowo w zimowych, halowych i letnich sportach olimpijskich oraz w sportach umysłowych
ujętych w Systemie Sportu Młodzieżowego – Regulaminie Współzawodnictwa Młodzieży Uzdolnionej Sportowo, stanowiącym załącznik do umowy ze Zleceniobiorcą,
zwanym dalej „SSM”, optymalnych warunków startu w zawodach finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, zwanych dalej „finałami OOM”.

Programem objęci są zawodnicy w kategoriach wiekowych młodzika, juniora młodszego, juniora oraz młodzieżowca, zwani dalej „Kadrą Wojewódzką”.

Dofinansowanie szkolenia zawodników odbywać się będzie niezależnie od ich udziału
w innych zadaniach zleconych przez Ministra Sportu i Turystyki, zwanego dalej „Ministrem”, z uwzględnieniem uczestnictwa zawodnika tylko w jednej akcji w danym czasie.

W ramach Programu przewiduje się do realizacji zadania związane:

1) ze szkoleniem i współzawodnictwem zawodników w kategorii wiekowej młodzików i juniorów młodszych, obejmujące następujące działania:

a) szkolenie zawodników w sportach wykazanych w załączniku nr 1 do Programu;

b) Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików (MMM).

2) ze szkoleniem zawodników w kategorii wiekowej juniora oraz młodzieżowca, w sportach wykazanych w załączniku nr 1 do Programu.

3) z organizacją zawodów finałowych OOM w sportach zimowych, halowych i letnich, obejmujące w szczególności:

a) wynajem i przygotowanie obiektów sportowych,

b) zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, opieki medycznej uczestnikom finałów OOM,

c) przeprowadzenie zawodów.

Podmioty uprawnione do uzyskania dofinansowania

Wniosek o dofinansowanie zadań określonych w pkt. II może składać podmiot wskazany przez właściwego Marszałka Województwa na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, 573 i 1909) – zwany dalej Wnioskodawcą.

Wnioski należy składać w terminie od dnia wejścia w życie Decyzji do dnia 30 czerwca 2018 roku, osobiście w siedzibie MSiT lub przesłać przez operatora pocztowego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe na adres Ministerstwa Sportu i Turystyki podany w BIP. 2. Na kopercie należy zamieścić nazwę i adres siedziby Wnioskodawcy oraz nazwę zadania wraz z dopiskiem Departament Sportu Wyczynowego.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej MSiT: Konkurs


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.

Reklama