Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Program Polska-Słowacja 2014-2020: III nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów

Stowarzyszenie „Region Beskidy” we współpracy ze Samorządowym Krajem Żylińskim ogłosiło III nabór o dofinansowanie mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Nabór potrwa do 13 kwietnia 2018 r.

Nabór jest uruchomiony dla:

– 1 osi priorytetowej programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza” (dostępna w III naborze alokacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Euroregionu Beskidy – 1 542 562,80 euro
oraz
– 3 osi priorytetowej programu „Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie” (dostępna w III naborze alokacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Euroregionu Beskidy – 100 532,31 euro).

Czas trwania naboru
od 09.02.2018 do 13.04.2018 do godz. 15:00

Rodzaj dofinansowanych mikroprojektów

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację mikroprojektów indywidualnych oraz wspólnych o charakterze transgranicznym, składanych przez uprawnione podmioty prowadzące działalność o charakterze niedochodowym.

Minimalna i maksymalna wartość dofinansowania mikroprojektu:

  • Mikroprojekt wspólny – wartość dofinansowania: min. 2 000 euro – max. 100 000 euro
    maksymalna całkowita wartość budżetu: 140 000,00 euro
  • Mikroprojekt indywidualny – wartość dofinansowania: min. 2 000 euro – max. 50 000 euro
    maksymalna całkowita wartość budżetu: 70 000,00 euro

Maksymalna wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowanych mikroprojektu.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać:

  1. podmioty posiadające osobowość prawną, zgodnie z obowiązującym prawem krajowym
  2. podmioty nieposiadające osobowości prawnej, którym jednostka nadrzędna (posiadająca osobowość prawną) udzieli pełnomocnictwa i która przejmie odpowiedzialność finansową za realizowany mikroprojekt (PW mikroprojektu/mikrobeneficjentem jest podmiot nieposiadający osobowości prawnej)
  3. podmioty posiadające osobowość prawną ubiegające się o dofinansowanie w imieniu jednostki podległej, która będzie realizować mikroprojekt. We wniosku o dofinansowanie mikroprojektu wskazywana jest jednostka realizująca (merytorycznie i/lub finansowo) mikroprojekt

Partner wiodący/mikrobeneficjent i partnerzy mikroprojektu co do zasady powinni pochodzić z obszaru danego projektu parasolowego, ale mogą też pochodzić spoza tego obszaru, o ile ma to uzasadnienie z punktu widzenia celów mikroprojektów oraz o ile mikroprojekt realizowany jest na obszarze danego projektu parasolowego lub przynosi mu korzyść (w tym wypadku alokacja przeznaczona na dofinansowanie mikroprojektów może wynieść maksymalnie 20% alokacji przeznaczonej na realizację mikroprojektów w danym PP).

Partnerami realizującymi mikroprojekty dofinansowane w ramach programu mogą być wyłącznie instytucje, których podstawową działalnością nie jest działalność o charakterze komercyjnym, np.:
– organy administracji rządowej i samorządowej, ich związki i stowarzyszenia,
– jednostki ustanowione przez państwo lub samorząd w celu zapewnienia usług publicznych,
– instytucje systemu oświaty i szkoły wyższe,
– jednostki naukowe,
– organizacje pozarządowe non-profit,
– Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej,
– kościoły i związki wyznaniowe,
– placówki kształcenia zawodowego.

Każdy z tych podmiotów musi:
– być podmiotem o charakterze niedochodowym,
– mieć stabilne i wystarczające źródło finansowania tak, aby mógł sprostać celom i działaniom określonym w mikroprojekcie,
– być bezpośrednio odpowiedzialny za przygotowanie i zarządzanie mikroprojektem.

Pełna lista wnioskodawców kwalifikujących się do uzyskania dofinansowania w ramach programu

Kryteria wyboru mikroprojektów

Wnioski złożone w ramach naboru będą podlegały następującej ocenie:
– ocena formalna i kwalifikowalności
– ocena jakościowa

Szczegółowe kryteria oceny mikroprojektów

Termin, miejsce i forma składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie w Programie Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 są wypełniane: dla mikroprojektów indywidualnych w języku narodowym ze skróconym opisem przygotowanym w języku partnera zagranicznego; dla mikroprojektów wspólnych w dwóch językach: polskim oraz słowackim i składane są w postaci elektronicznej poprzez aplikację on-line oraz w wersji papierowej, którą należy dostarczyć listem poleconym, kurierem lub osobiście do siedziby Stowarzyszenia „Region Beskidy” przy ul. Widok 18/1-3 w Bielsku-Białej, najpóźniej do dnia 13 kwietnia 2018 roku – godzina 15:00. Wiążące są data i godzina wpływu dokumentów w wersji papierowej do biura Stowarzyszenia.

Złożenie wersji elektronicznej

Wniosek należy przesłać przy użyciu specjalnej aplikacji, tzw. Generatora wniosków i rozliczeń (www.e-interreg.eu)

Złożenie wersji papierowej

Wersję papierową w postaci wydrukowanego, podpisanego i opatrzonego pieczęciami wniosku, który został wysłany za pomocą generatora wraz z załącznikami należy złożyć w 2 oddzielnych kompletach (w osobnych segregatorach).

Niezbędne dokumenty

Pakiet aplikacyjny:

Załączniki do wniosku o dofinansowanie:

Do wniosku należy dołączyć informację, o zastosowanym kursie do przeliczenia kwot z PLN na EUR.

Pozostałe dokumenty obowiązujące dla naboru:

Proponowany kurs do przeliczenia wydatków we wniosku o dofinansowanie.

Zgodnie z zapisami dokumentów obowiązujących w ramach III naboru wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja, szacunkowa wartość mikroprojektu, określana na etapie aplikowania o środki wyrażona jest w euro. Ryzyko kursowe spoczywa na partnerach mikroprojektu, którzy muszą dokonać przeliczenia kwot planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadań na euro.

Proponowany kurs wymiany dla III naboru: 1 EUR = 4,2 PLN

Do wniosku należy dołączyć informację, o zastosowanym kursie do przeliczenia kwot z PLN na EUR.


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz budżetu państwa.