Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Konkurs dotacyjny: „BO Małopolska”

Nabór od 12.02.2018 do 01.03.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji pod nazwą: „BO Małopolska”. Oferty należy składać do 1 marca 2018 r.

W ramach realizacji zadania finansowane będą działania polegające w szczególności na:

1) przygotowaniu i przeprowadzeniu społecznej kampanii informacyjno-promocyjnej oraz edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Województwa Małopolskiego, którzy ukończyli 16 rok życia, wspierającej wdrażanie i realizację III edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego;

2) przeprowadzeniu kampanii służącej zwiększeniu świadomości mieszkańców Małopolski dotyczącej Budżetu Obywatelskiego, kształtowaniu i wzmacnianiu aktywności obywatelskiej oraz zwiększaniu partycypacji społecznej mieszkańców Małopolski poprzez ich czynne włączenie i zaangażowanie w całym procesie wdrażania i realizacji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego (w szczególności do tworzenia i zgłaszania przez mieszkańców własnych projektów zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego oraz do brania udziału w głosowaniu na wybrane zadania);

3) przygotowaniu kampanii w oparciu o spójny system identyfikacji wizualnej, przeprowadzonej w dwóch odsłonach, w różnorodnych formach, z użyciem różnych kanałów komunikacyjnych dostosowanych do zróżnicowanych grup mieszkańców Małopolski o zasięgu całego Województwa Małopolskiego. Oferent zobowiązany jest do doboru najskuteczniejszych obecnie kanałów informacyjnych z uwzględnieniem specyfiki segmentacji geograficznej Małopolski w odniesieniu do subregionów, o których mowa w zał. nr 1 do Regulaminu;

4) opracowaniu koncepcji strategii kampanii mającej na celu przybliżenie idei budżetu obywatelskiego, w tym promocję Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, w podziale na następujące działania:

  1. Informacyjno-promocyjne oraz edukacyjne, zachęcające do zgłaszania zadań do III edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego – tzw. pierwsza odsłona kampanii, w ramach, której Oferent zobowiązany jest do:
  • oparcia kampanii na haśle „BO! Małopolska czeka na twój pomysł”,
  • poinformowania mieszkańców Małopolski o warsztatach edukacyjno-informacyjnych odbywających się w każdym z subregionów Małopolski, o których mowa w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. Warsztaty przygotowane i prowadzone będą przez Kancelarię Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Planowany termin warsztatów od: 16 kwietnia do 25 maja br.,
  • poinformowania mieszkańców Małopolski o zasadach i możliwości składania zadań do Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Planowany termin składania zadań: od 7 maja do 6 czerwca br.;
  1. Informacyjno-promocyjne oraz edukacyjne, zachęcające do głosowania na zadania w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego – tzw. druga odsłona kampanii, w ramach której Oferent zobowiązany jest do:
  • oparcia kampanii na haśle „BO! Małopolska czeka na twój głos”,
  • poinformowania mieszkańców Małopolski o odbywającym się głosowaniu (planowany termin: 10 września - 5 października br.) w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, a także o zasadach, sposobach i miejscach głosowania.

Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza na realizację zadania wybranego w ramach w/w konkursu, środki finansowe do kwoty 550 000 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych). W Konkursie wybrana zostanie tylko jedna oferta.

Termin realizacji zadania:15 marca do dnia 31 października 2018 r.

Oferty wraz z załącznikami i dokumentami należy dostarczyć do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w godz. od 8.00-16.00:

Dziennik Podawczy

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

ul. Racławicka 56, parter (nowy budynek)

30-017 Kraków

lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem:

„Konkurs ofert - BO Małopolska”

na adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Kancelaria Zarządu

ul. Racławicka 56,

30-017 Kraków

O terminowym złożeniu oferty decyduje data jej wpływu wraz z załącznikami, do siedziby Urzędu, potwierdzona pieczęcią wpływu (a nie data stempla nadania pocztowego).

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w terminie do dnia: 1 marca 2018 roku do godz.16.00. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 30 dni od terminu zakończenia naboru ofert.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs