Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Konkurs dotacyjny: Realizacja zadań z dziedziny pomocy społecznej

Reklama
Nabór od 12.02.2018 do 05.03.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w roku 2018. Oferty należy składać do 5 marca 2018 r.

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. Nr 1817, z późn. zm.) do realizacji poniższych zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej wpisujących się w priorytety i cele Strategii Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku zmierzających do wyrównywania szans i możliwości mieszkańców Wielkopolski oraz wyrównywania różnic między subregionami województwa wielkopolskiego.

Rodzaj zadania:

  1. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
  2. wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
  3. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
  4. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 czerwca 2018 roku, a ich zakończenie nastąpi nie później niż 30 listopada 2018 roku.

Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą Generatora Ofert i Sprawozdań w terminie do 5 marca 2018 r. do godz. 23:59.

Wygenerowaną i złożoną w systemie ofertę należy wydrukować, podpisać i złożyć (osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera) w Sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu (ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań) w terminie do 8 marca 2018 roku do godziny 15:30.

O przyjęciu oferty w wersji papierowej decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, na co należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku przesłania oferty pocztą lub kurierem.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Reklama