Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Olsztyn. Konkurs dotacyjny: Udzielanie pomocy ptakom w granicach administracyjnych miasta

Reklama
Nabór od 13.02.2018 do 06.03.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Olsztyna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania pomocy ptakom w granicach administracyjnych miasta Olsztyna. Oferty należy składać do 6 marca 2018 r.

Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie pn.: „Pomoc ptakom”.

Rodzaj działań – podejmowanie z terenu Miasta Olsztyna dzikich ptaków potrzebujących pomocy, ich leczenie, rehabilitacja i umożliwienie powrotu do środowiska naturalnego.

Na realizację zadania przeznacza się z budżetu Miasta Olsztyna w 2018 r. środki finansowe w wysokości 20.000,00 zł.

Oferty realizacji zadania objętego konkursem należy złożyć w wersji elektronicznej do dnia 6 marca 2018 r. do godziny 23.59 za pomocą generatora "WITKAC" udostępnionego na stronie witkac.pl, według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z tych zadań (Dz.U. 2016.1300).

Wersję papierową oferty wraz z załącznikami wydrukowaną z platformy "WITKAC" podpisaną przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta należy przesłać pocztą na adres:

Urząd Miasta Olsztyna Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych ul. Knosały 3/5 bud. A, 10-015 w Olsztynie (decyduje data wpływu) lub złożyć w kopercie opatrzonej nazwą „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania pomocy ptakom w granicach administracyjnych miasta Olsztyna” do Kancelarii Urzędu Miasta Olsztyna w nieprzekraczalnym terminie do 8 marca 2018 r. do godz. 12.00.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Reklama