Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Olsztyn. Konkurs dotacyjny: Realizacja zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Reklama
Nabór od 13.02.2018 do 13.03.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Olsztyna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego świadczonych na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna. Oferty należy składać do 13 marca 2018 r.

Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadań publicznych pn:

  • Ochrona starodruków i zespołów akt archiwalnych ze zbiorów historycznych znajdujących się na terenie Olsztyna - 35 000 zł
  • Popularyzacja i edukacja w zakresie ochrony zabytków - 20 000 zł

Rodzaje działań:

- ochrona i trwałe zabezpieczenie zbiorów zawierających m.in. starodruki, inkunabuły, księgi, mapy i inne zespoły akt archiwalnych,

- poprawa stanu zachowania zbiorów, przywracanie ich do użyteczności oraz do wykorzystywania do celów naukowych czy popularyzatorskich,

- organizacja inicjatyw powiązanych z obchodami: Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018, Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków (18 kwietnia 2018), Europejskimi Dniami Dziedzictwa Kulturowego (wrzesień 2018),

- organizacja inicjatyw związanych z obchodami Dnia Gotyku Ceglanego w Olsztynie (16 czerwca 2018 r.),

- publikacje o tematyce związanej z: historią i zabytkami Olsztyna, ochroną zabytków, znanymi postaciami zasłużonymi dla miasta,

- opracowywanie materiałów filmowych, fotograficznych, multimedialnych przybliżających zabytki i historię Olsztyna, celem umieszczania ich również na stronach internetowych lub na kanałach społecznościowych,

- organizacja wystaw, konferencji itp. o tematyce związanej z historią i ochroną dziedzictwa kulturowego Olsztyna,

- organizacja konkursów (fotograficznych, plastycznych, edukacyjnych itp.), warsztatów, akcji edukacyjnych, wycieczek o tematyce związanej z historią i ochroną dziedzictwa kulturowego Olsztyna,

Na realizację zadania przeznacza się z budżetu Miasta Olsztyna w 2018 roku środki finansowe w wysokości 55 000 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Oferty realizacji zadania objętego konkursem należy złożyć w wersji elektronicznej do dnia 12.03.2018 r. do godziny 23.59 za pomocą generatora „WITKAC” udostępnionego na stronie witkac.pl według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

Wersję papierową oferty wraz z załącznikami, wydrukowaną z platformy „WITKAC”, podpisaną przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta należy przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Olsztyna, Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych, ul. Knosały 3/5 bud. A, 10-015 Olsztyn (decyduje data wpływu) lub złożyć w kopercie opatrzonej nazwą „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” do Kancelarii Urzędu Miasta Olsztyna w nieprzekraczalnym terminie do 13.03.2018 r. do godz. 15.30.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Reklama