Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Poznań. Konkurs dotacyjny: Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka

Reklama
Nabór od 13.02.2018 do 06.03.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Miasta Poznania ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka" w 2018 r. Oferty należy składać do 6 marca 2018 r.

Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację

Nazwa zadania publicznego:

1.Warsztaty dla przyszłych rodziców przygotowujące do roli rodzica - 16 000,00
2.Warsztaty kompetencji wychowawczych - 18 000,00
3.Utworzenie i prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców - 11 000,00

Realizacja zadania: „Warsztaty dla przyszłych rodziców przygotowujące do roli rodzica” polegać będzie w szczególności na:

 1. Zorganizowaniu i przeprowadzeniu cyklu warsztatów dla przyszłych rodziców z zachowaniem następujących warunków:
 1. grupa uczestników warsztatu powinna liczyć od 10 do 15 osób;
 2. liczba przeprowadzonych warsztatów: minimum 30;
 3. zajęcia realizowane będą w ustalony dzień tygodnia, tj. w środy;
 4. godziny zajęć powinny zostać dostosowane do potrzeb uczestników;
 5. zajęcia odbywać się będą w lokalu Poznańskiego Centrum Świadczeń – Centrum Inicjatyw Rodzinnych, przy ul. Ratajczaka 44 w Poznaniu. Centrum zapewnia lokal nieodpłatnie, z zastrzeżeniem konieczności przestrzegania regulaminu;
 6. w warsztatach mogą uczestniczyć mieszkańcy Poznania;
 7. rodzice mogą przybyć na warsztaty wraz z dziećmi. Realizator zadania publicznego powinien zapewnić optymalne warunki uczestnictwa dla rodziców np. poprzez zapewnienie opieki nad dziećmi lub pomoc w opiece nad dziećmi w trakcie trwania zajęć. Realizator powinien zadbać o budowanie przyjaznej, swobodnej atmosfery, w szczególności dla rodziców przybywających na warsztaty z dziećmi;
 8. udział w warsztatach jest bezpłatny;
 9. za rekrutację odpowiada realizator.

2. Zapewnieniu wysokiej jakości merytorycznej zorganizowanych warsztatów w zakresie określonym tematem zadania. Oferent powinien przedstawić w ofercie program warsztatów.

Realizacja zadania: „Warsztaty kompetencji wychowawczych” polegać będzie w szczególności na:

1. Zorganizowaniu i przeprowadzeniu cyklu warsztatów dla rodziców z zachowaniem następujących warunków:

 1. grupa uczestników warsztatu powinna liczyć od 10 do 15 osób;
 2. liczba przeprowadzonych warsztatów: minimum 25;
 3. zajęcia realizowane będą w ustalony dzień tygodnia, tj. w czwartki;
 4. zakres tematyczny zajęć powinien obejmować wzmacnianie kompetencji wychowawczych rodziców oraz relacji w rodzinie; wymienionych w pkt. II.4-9.

2. Zapewnieniu wysokiej jakości merytorycznej zorganizowanych warsztatów w zakresie określonym tematem zadania. Oferent powinien przedstawić w ofercie program warsztatów.

Realizacja zadania: „Utworzenie i prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców” polegać będzie w szczególności na:

1. Utworzeniu i prowadzeniu grupy wsparcia dla rodziców lub alternatywnie z podziałem na grupę dla matek i grupę dla ojców z zachowaniem następujących warunków:

 1. spotkania odbywać się będą w ustalony dzień tygodnia, tj. w piątki;
 2. godziny spotkań powinny zostać dostosowane do potrzeb uczestników;
 3. spotkania odbywać się będą w lokalu Poznańskiego Centrum Świadczeń – Centrum Inicjatyw Rodzinnych, przy ul. Ratajczaka 44 w Poznaniu. Centrum zapewnia lokal nieodpłatnie, z zastrzeżeniem konieczności przestrzegania regulaminu;
 4. uczestnikami grup mogą być mieszkańcy Poznania;
 5. rodzice mogą przybyć na spotkania grupy wraz z dziećmi. Realizator zadania publicznego powinien zapewnić optymalne warunki uczestnictwa dla rodziców np. poprzez zapewnienie opieki nad dziećmi lub pomoc w opiece nad dziećmi w trakcie trwania zajęć. Realizator powinien zadbać o budowanie przyjaznej, swobodnej atmosfery, w szczególności dla rodziców przybywających na warsztaty z dziećmi;
 6. udział w grupie wsparcia jest bezpłatny;
 7. za rekrutację odpowiada realizator

2.Zapewnieniu wysokiej jakości zorganizowanych spotkań. Oferent powinien przedstawić w ofercie program spotkań.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Reklama