Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Nieoprocentowane pożyczki na kształcenie dla dorosłych

Reklama
Nabór od 20.02.2018 do 30.06.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Zainwestuj w Siebie! Nieoprocentowane pożyczki na kształcenie osób dorosłych to oferta projektu Funduszu "Ogólnopolski Program Edukacji Naukowej" (OPEN). Pożyczki można wykorzystać na studia podyplomowe, szkolenia i kursy związane z nabywaniem uprawnień w placówkach edukacyjnych posiadających uprawnienia do prowadzenia działalności w Polsce lub w UE. Szczegółowe informacje na stronie internetowej.

Z początkiem lutego br. ruszył projektu Fundusz "Ogólnopolski Program Edukacji Naukowej" (OPEN). Fundusz „OPEN” to zwrotna forma finansowania kształcenia ustawicznego.

Projekt Fundusz „OPEN” to zwrotna forma finansowania kształcenia ustawicznego dedykowana dla osób dorosłych. Pożyczki mogą zostać wykorzystane na podnoszenie kwalifikacji i rozwój kompetencji.

Z pożyczki można finansować do 100% kosztów kształcenia, które jeszcze się nie rozpoczęło, a także koszty kształcenia, które już zostało rozpoczęte, ale tylko do kwoty jeszcze nieopłaconej. Pomoc zwrotna udzielona w postaci pożyczek na kształcenie jest nieoprocentowana. Uczestnik Projektu nie ponosi żadnych prowizji i opłat związanych z udzieleniem pożyczki.

Jednorazowa kwota pożyczki może wynieść od 1000 do 100 000 zł. Warunkiem uzyskania pożyczki jest posiadanie zdolności do jej spłaty lub przedstawienie dodatkowego zabezpieczenia (np. poręczenia, zastaw).

Pożyczki muszą zostać spłacone maksymalnie okresie 60 miesięcy od momentu zaciągnięcia. Po zakończeniu kształcenia 15% wartości pożyczki zostaje umorzone a dodatkowo, po spełnieniu określonych warunków, poziom umorzenia może wzrosnąć nawet do 25%. Dodatkowe umorzenie uzależnione jest min. od terminowej i prawidłowej spłaty pożyczki oraz od osiągnięcia wymiernych efektów związanych z podniesieniem kwalifikacji i nabyciem nowych kompetencji.

Z finansowania wyłączone są studia I, II i III stopnia i formy kształcenia trwające nie dłużej niż 24 miesiące. Pożyczka nie może też być wykorzystana na sfinansowanie formy kształcenia jeśli jest ona już finansowana z innych źródeł np. ze środków funduszy strukturalnych lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych (krajowych i unijnych).

Przyznane Pożyczkobiorcy środki finansowe są przekazywane przez Operatora Funduszu bezpośrednio do instytucji edukacyjnej na pokrycie kosztów kształcenia zgodnie z ofertą edukacyjną. Wszelkiego rodzaju koszty dodatkowe po stronie Pożyczkobiorcy, związane z procesem kształcenia np. wpisowe, koszty przejazdów i noclegów czy materiałów dydaktycznych, nie podlegają finansowaniu.

O pożyczkę w ramach Projektu Fundusz „OPEN” można się ubiegać za pomocą internetowego formularza dostępnego na stronie www.open.frp.pl.

Projekt OPEN realizowany jest przez konsorcjum, w skład którego wchodzą: Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach (instytucja finansowa udzielająca pożyczek), Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce z Poznania oraz firma doradcza PAG Uniconsult z Warszawy. Projekt OPEN jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach POWER.

Źródło: SOOIPP
Reklama