Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Konkurs ofert w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”

Reklama
Nabór od 21.02.2018 do 23.03.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację w województwie mazowieckim w 2018 roku, zadań publicznych w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”.

Podobszary:

„Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” – w tym:

- zadania 1-5

- zadanie: Wspieranie realizacji programów profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech” - oferty należy składać do 16 marca 2018 r.,

- zadanie: Wspieranie realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn.: „Pogodne Lato” - oferty należy składać do 9 kwietnia 2018 r.

„Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem” - oferty należy składać do 16 marca 2018 r.,

„Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii” - oferty należy składać do 23 marca 2018 r.

Ogłoszenia do poszczególnych konkursów są dostępne pod adresem: http://www.mcps.com.pl/konkursy-ofert

Źródło: MCPS
Reklama