Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Nabór w PO WER: Działania edukacyjne na rzecz instytucji pomocy i integracji społ. (2.5)

Nabór od 01.03.2018 do 16.03.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłasza konkurs nr POWR.02.05.00-IP.03-00-016/18 „Działania edukacyjne na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej obejmujące szkolenie z zakresu streetworkingu” (wyłoniony zostanie jeden projekt).

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcami w konkursie, zgodnie z typem beneficjenta wskazanym w SzOOP, są:

  • administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane
  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne
  • stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego
  • organizacje pozarządowe,podmioty ekonomii społecznej federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej związki rewizyjne właściwe do spraw spółdzielczości
  • samorząd gospodarczy i zawodowy
  • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER
  • uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższymi jednostki prowadzące kształcenie lub doskonalenie zawodowe
  • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs służy wyłonieniu jednego projektu, którego przedmiotem będą działania edukacyjne na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej obejmujące szkolenie z zakresu streetworkingu.

Kryteria wyboru projektów

W opisie wymagań konkursowych uwzględniono ogólne kryteria merytoryczne oceniane w systemie 0-1, kryteria dostępu, kryteria horyzontalne oraz ogólne kryteria merytoryczne (oceniane punktowo) – pkt. 5.1 regulaminu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE lub środków budżetu państwa) wynosi 97,00%. Wymagany wkład własny Wnioskodawcy w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi co najmniej 3,00% wartości projektu.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektu wyłonionego w konkursie wynosi 1 200 000,00 zł.

Termin naboru: od 01.03.2018 do 16.03.2018

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu POWR.02.05.00-IP.03-00-016/18 z dnia 29.01.2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: III kwartał 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 01.03.2018 r. (od godz. 00.00) do dnia 16.03.2018 r. (do godz. 23.59). Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 01.03.2018 r. (od godz. 00.00) do dnia 16.03.2018 r. (do godz. 23.59). Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza uregulowana jest w rozdziale 15 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217) oraz przedstawiona w rozdziale VII regulaminu konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-016/18.

Pytania i odpowiedzi

Aleksandra Pytka, tel.: 22 461 63 61, adres e-mail: Aleksandra.Pytka@mrpips.gov.pl

Ogłoszenie o naborze na stronie MRPiPS

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Fot. Tomasz Kaczor, ngo.pl