Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Konkurs MSiT: „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”

Reklama
Nabór od 01.03.2018 do 31.03.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Minister Sportu i Turystyki ogłosił program „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”. Wniosek inwestycyjny należy złożyć w okresie od 1 marca do 31 marca 2018 r.

O dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Programu mogą się ubiegać:
1) jednostki sektora finansów publicznych określone w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), posiadające
osobowość prawną i prowadzące działalność w dziedzinie kultury fizycznej;
2) stowarzyszenia, fundacje i inne posiadające osobowość prawną podmioty prowadzące działalność w zakresie kultury fizycznej, które nie działają w celu
osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków,
udziałowców, akcjonariuszy i pracowników;
3) spółki prawa handlowego posiadające osobowość prawną, utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego.

Celem programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”, jest wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów
sportowych na terenie całego kraju. Dofinansowaniem mogą zostać objęte obiekty ogólnodostępne, umożliwiające masowe uprawianie sportu. Z uwagi na ogólny
charakter Programu, rodzaje zadań inwestycyjnych, o dofinansowanie których można starać się w ramach niniejszego Programu, zostały podzielone na trzy grupy.

Pierwszą grupę stanowią zadania inwestycyjne mające na celu poprawę stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć
wychowania fizycznego, służącej jednocześnie lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania czasu wolnego, jak również – w miarę możliwości – umożliwiającej współzawodnictwo sportowe. W świetle dostępnych danych, nadal spora część populacji dzieci i młodzieży szkolnej nie ma dostępu do bezpiecznej i funkcjonalnej szkolnej infrastruktury sportowej. Mając na uwadze fakt, że obiekty przyszkolne nie tylko pełnią funkcje związane z poprawą warunków realizacji zajęć wychowania fizycznego, ale również powinny stanowić sieć podstawowych obiektów sportowych, ogólnodostępnych dla każdego, obiekty tego typu zasługują na szczególną uwagę
w niniejszym Programie.

Drugą grupą zadań są zadania, których celem jest poprawa warunków treningowych dla sportowców, w tym przeciwdziałanie procesom utraty wartości użytkowej obiektów sportowych, znajdujących się w niedostatecznym stanie techniczno-funkcjonalnym, służących przede wszystkim uprawianiu sportów olimpijskich, jak również obiektów umożliwiających szerokie upowszechnianie sportu. W tej grupie wsparcie finansowe będą mogły otrzymać zadania dotyczące przebudowy lub remontu już istniejącej infrastruktury sportowej. Obiekty dofinansowywane w tej grupie zadań, dedykowane są w szczególności klubom sportowym, mogącym poszczycić się wymiernymi sukcesami sportowymi, jak i takim, dla których zrealizowanie zadania inwestycyjnego będzie silnym bodźcem do rozwoju obecnej działalności.

Trzecią grupą zadań wyszczególnioną w niniejszym Programie, są zadania dotyczące budowy nowej (nieprzyszkolnej) infrastruktury sportowej, dającej możliwość
aktywnego spędzania czasu wolnego, stanowiącej ważny element profilaktyki zdrowotnej oraz umożliwiającej współzawodnictwo sportowe. Ministerstwo Sportu
i Turystyki zachęca do tego, aby nowo tworzona baza infrastrukturalna uzyskiwała uprzednio aprobatę społeczną oraz korelowała ze sportami uprawianymi na terenie oddziaływania inwestycji.

Należy pamiętać, że wszystkie zadania inwestycyjne (powstałe obiekty sportowe), bez względu na to, w której grupie wyróżnionych zadań się znajdują, będą miały charakter ogólnodostępny. Dodatkowo w przypadku obiektów zewnętrznych, wnioskodawcy powinni dołożyć wszelkich starań, aby dostęp do nich, w szczególności dla dzieci i młodzieży, był nieodpłatny.

Wniosek inwestycyjny należy złożyć w okresie od 1 marca do 31 marca 2018 r. (dla wniosków przesyłanych pocztą, decyduje data stempla pocztowego).

Minister może ogłosić dodatkowy termin naboru wniosków inwestycyjnych.

Wniosek inwestycyjny składa się do Ministerstwa za pomocą systemu elektronicznego AMODIT, dostępnego na stronie internetowej pod adresem:
https://wnioski.msit.gov.pl/
Wypełniony formularz elektroniczny wniosku inwestycyjnego należy przesłać do Ministerstwa w systemie AMODIT, a po wysłaniu formularza, należy
go wydrukować , podpisać i przesłać /złożyć wraz z załącznikami na adres:
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Departament Infrastruktury Sportowej ul. Senatorska 14 00-082 Warszawa

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.

Ministerstwo Sportu i Turystyki. Fot. Tomasz Kaczor, ngo.pl
Reklama