Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Warszawa-Praga-Południe. Konkurs dotacyjny: Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich

Reklama
Nabór od 02.03.2018 do 04.04.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy. Termin składania ofert: środa, 4 kwietnia 2018 - 15:00.

Kategoria konkursu:

  • Edukacja

Informacje dodatkowe:

Nazwa zadania konkursowego:

Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich.

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 4 kwietnia 2018 roku do godz. 15:00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 kwietnia 2018 roku do godz. 16:00 w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy przy ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy- Wydział Oświaty i Wychowania, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
  3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
  4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Wydział Oświaty i Wychowania , nr telefonu 22 443 55 32 lub 22 443 51 56, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Reklama