Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Ruszył drugi nabór wniosków o pożyczki na kształcenie

Nabór od 06.03.2018 do 31.05.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Począwszy od lutego osoby dorosłe zainteresowane podnoszeniem swoich kwalifikacji i umiejętności, mogą składać wnioski o preferencyjne pożyczki z częściowym umorzeniem. W pierwszym naborze przyznano ponad 1000 pożyczek o łącznej wartości przekraczającej 7 mln zł. W ramach drugiego naboru do rozdysponowania jest kwota ponad 12,5 mln zł.

Partnerstwo Fundacji Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach i Fundacji Fundusz Współpracy od czerwca 2017 r. realizuje projekt „Pożyczki na kształcenie” finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Projekt jest pilotażem nowej formy finansowania kształcenia ustawicznego osób dorosłych. Jest to zarazem jeden z pierwszych w Polsce przykładów nowej formy wykorzystywania środków UE – pomocy zwrotnej.

W ramach tego ogólnopolskiego projektu osoby dorosłe (pracujące, samozatrudnione i pozostające bez pracy) mogą ubiegać o pożyczkę do 100 tys. zł na sfinansowanie wybranych przez siebie studiów podyplomowych, kursów lub szkoleń (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia), trwających nie dłużej niż 24 miesiące.

Pożyczki są nieoprocentowane i nie są związane z żadnymi dodatkowymi kosztami (prowizjami, opłatami itp.). Pożyczki mogą finansować cały koszt szkolenia/studiów. Okres spłaty wynosi do 3 lat – spłaty są dokonywane w równych ratach miesięcznych. Środki są przekazywane bezpośrednio do instytucji edukacyjnej na sfinansowanie wybranej przez uczestnika formy kształcenia. Samo ukończenie studiów lub kursu stanowi podstawę do umorzenia 20% pożyczki. W praktyce oznacza to brak obowiązku spłaty ostatnich rat pożyczki. W przypadku osób pozostających bez pracy, które w trakcie szkolenia lub po jego zakończeniu podejmą zatrudnienie lub osób o dochodach poniżej średniej krajowej, umorzeniu może podlegać 25% pożyczki.

„Pierwszy nabór był dla nas wyzwaniem logistycznym i organizacyjnym. System, który stworzyliśmy, okazał się efektywny i przyjazny dla uczestników. Widzimy jednak szereg elementów, które można udoskonalić, i będziemy je wdrażać w obecnym naborze. Skala oraz przede wszystkim różnorodność, zarówno pożyczek, jak i pożyczkobiorców, dobitnie pokazują, że mechanizm ten był i jest bardzo potrzebny na rynku kształcenia ustawicznego" – powiedział Jacek Ostrowski, Członek Zarządu Fundacji Fundusz Współpracy.

W pierwszym naborze zostało złożonych prawie 1.700 wniosków o łącznej wartości 13 mln zł. Przyznanych zostało ponad 1000 pożyczek, z których skorzystały osoby dorosłe z terenu całego kraju (wnioski zostały złożone przez mieszkańców ponad 500 gmin). Najwyższe przyznane pożyczki miały wartość 100 tys. zł (współfinansowanie kursu profesjonalnego pilotażu, którego pełny koszt wynosił 160 tys. zł). Wartość najniższej pożyczki wyniosła 600 zł (kurs z obszaru psychologii), a średnia wartość pożyczki to ok. 7,2 tys. zł. Nieco ponad połowę pożyczkobiorców (52%) stanowiły kobiety. Warto podkreślić, że co prawie co dziesiąta pożyczka została udzielona osobom niepracującym, chcącym zwiększyć swoje kwalifikacje.

Największą popularnością cieszyły się pożyczki na studia podyplomowe (ok. 40% udzielonych pożyczek) oraz kursy programowania (38% pożyczek).

„Ocena wniosków i udzielanie pożyczek w ramach projektu jest dla Agencji nowym i bardzo ciekawym doświadczeniem, m.in. dlatego, że po raz pierwszy udzielamy pożyczek korzystając z systemu on-line. Przebieg pierwszego naboru potwierdził, że stworzone zasady ubiegania się o pożyczkę są proste i przyjazne dla osób chcących podnosić swoje kwalifikacje. W kolejnym naborze wprowadzimy zmiany ułatwiające uzyskanie pożyczki osobom o niskich dochodach. Jestem przekonany, że – tak jak w pierwszym naborze – zainteresowanie będzie bardzo duże i szybko wykorzystamy 12,5 mln zł przeznaczone na pożyczki” – mówi Ryszard Nosowicz, Prezes Zarządu Fundacji Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach.

Drugi nabór wniosków o udzielenie pożyczki rozpoczął się 1 lutego 2018 r. Wnioski można składać wyłącznie poprzez system on-line uruchomiony na stronie www.inwestujwrozwoj.pl. Na tej stronie znajduje się także Regulamin udzielania pożyczek oraz wzory umowy, a także wymagane dane i dokumenty do wniosku. W tym naborze pula środków zaplanowana na pożyczki wynosi 12,5 mln zł. Nabór będzie trwał do 31 maja br. lub do wyczerpania środków.

***** Operatorzy projektu „Pożyczki na kształcenie”: Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach już od 25 lat aktywnie wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa oraz osoby rozpoczynające działalność gospodarczą. Oferta ARR obejmuje m.in. pożyczki, poręczenia oraz usługi doradcze dla firm. Agencja z sukcesem uczestniczy w realizacji programów i projektów finansowanych ze środków publicznych, np. jako pośrednik finansowy w programie „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie” czy operator szeregu projektów w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych.

Fundacja Fundusz Współpracy to jedna z najbardziej doświadczonych w Polsce instytucji zajmujących się zarządzaniem, realizacją, rozliczaniem i promocją projektów współfinansowanych w ramach zagranicznych środków pomocowych. Na przestrzeni lat Fundacja zebrała zespół posiadający wszechstronne kompetencje w zakresie ewaluacji, weryfikacji i kontroli finansowej, a także monitoringu programów i projektów. Dzięki wdrożeniu setek zróżnicowanych projektów wypracowała wysokie standardy pracy, przez co pozyskała zaufanie najbardziej wymagających zleceniodawców. Fundacja Fundusz Współpracy realizowała liczne przedsięwzięcia rozwojowe na zlecenie Rządu RP – aktywnie wspierając m.in. proces akcesji Polski do struktur Unii Europejskiej.

Obecnie główne obszary działalności Fundacji to m.in.: świadczenie usług audytowych, doradczych, ewaluacyjnych wspierających sektor publiczny i sektor ekonomii społecznej, w tym działania wspierające podmioty ekonomii społecznej, kształcenia ustawicznego i przedsiębiorczości, rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz problematyki równościowej i wdrażanie działań CSR.