Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Konkurs dotacyjny: Utworzenie i prowadzenie sieci Marszałkowskich Ośrodków Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Nabór od 07.03.2018 do 27.03.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w zakresie rozwoju potencjału małopolskich organizacji poprzez utworzenie i prowadzenie sieci Marszałkowskich Ośrodków Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Termin składania ofert mija 27 marca 2018 r.

W ramach Konkursu zlecone będą zadania publiczne polegające na utworzeniu i prowadzeniu 5 (pięciu) Ośrodków Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach mającej powstać sieci Marszałkowskich Ośrodków Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, których głównym celem będzie rozwój potencjału małopolskich organizacji pozarządowych oraz wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego na terenie Województwa Małopolskiego, m.in. w zakresie:

a) zwiększania kompetencji członków i wolontariuszy organizacji pozarządowych;

b) rozwoju i profesjonalizacji działalności organizacji pozarządowych;

c) pobudzania mieszkańców Małopolski do aktywnego uczestnictwa w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, w tym grup nieformalnych;

d) podejmowania działań informacyjno-edukacyjnych przygotowujących mieszkańców do podejmowania różnych form aktywności społecznej i obywatelskiej, w tym w zakresie zwiększania świadomości mieszkańców Małopolski dotyczącej Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, kształtowaniu i wzmacnianiu aktywności obywatelskiej oraz zwiększaniu partycypacji społecznej mieszkańców Małopolski poprzez ich czynne włączenie i zaangażowanie w całym procesie wdrażania i realizacji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego (w szczególności do tworzenia i zgłaszania przez mieszkańców własnych projektów zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego oraz do brania udziału w głosowaniu na wybrane zadania).

W ramach niniejszego Konkursu zostaną zlecone następujące zadania:

Zadanie publiczne 1.

Utworzenie i prowadzenie Marszałkowskiego Ośrodka Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą w subregionie Tarnowskim - obejmującym m. Tarnów oraz powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski.

Na realizację zadania publicznego przeznacza się środki finansowe do kwoty 80 000 zł.

Zadanie publiczne 2.

Utworzenie i prowadzenie Marszałkowskiego Ośrodka Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą w subregionie Sądeckim - obejmującym m. Nowy Sącz oraz powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki.

Na realizację zadania publicznego przeznacza się środki finansowe do kwoty 80 000 zł.

Zadanie publiczne 3.

Utworzenie i prowadzenie Marszałkowskiego Ośrodka Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą w subregionie Podhalańskim - obejmującym powiaty: myślenicki, nowotarski, suski, tatrzański.

Na realizację zadania publicznego przeznacza się środki finansowe do kwoty 80 000 zł.

Zadanie publiczne 4.

Utworzenie i prowadzenie Marszałkowskiego Ośrodka Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą w subregionie Małopolska Zachodnia - obejmującym powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki.

Na realizację zadania publicznego przeznacza się środki finansowe do kwoty 80 000 zł.

Zadanie publiczne 5.

Utworzenie i prowadzenie Marszałkowskiego Ośrodka Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą w subregionie Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego – obejmującym m. Kraków oraz powiaty: krakowski, miechowski, proszowicki, wielicki.

Na realizację zadania publicznego przeznacza się środki finansowe do kwoty 145 000 zł.

Zadaniem każdego Marszałkowskiego Ośrodka Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (zwanego dalej MORSO/ ośrodek), w szczególności będzie:

a) ścisła współpraca i stały kontakt z pozostałymi ośrodkami, w tym wypracowanie spójnej koncepcji wizualnej i promocyjnej MORSO;

b) prowadzenie działań o charakterze informacyjno-promocyjnym na temat zakresu, rodzaju i form wsparcia świadczonego przez dany MORSO oraz stały monitoring potrzeb organizacji pozarządowych w danym subregionie;

c) rozpowszechnianie, z użyciem różnorodnych kanałów komunikacyjnych, wśród organizacji pozarządowych oraz mieszkańców danego subregionu informacji o inicjatywach Województwa Małopolskiego kierowanych do sektora pozarządowego i dotyczących rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;

d) świadczenie fachowego, wieloaspektowego poradnictwa
i doradztwa dla organizacji pozarządowych, w tym grup nieformalnych. Prowadzenie poradnictwa (stacjonarnego, elektronicznego, telefonicznego, mobilnego) specjalistów z różnych dziedzin z zakresu funkcjonowania oraz zwiększania profesjonalizmu działania organizacji pozarządowych, w tym m. in.: z różnych aspektów finansowania organizacji; pozyskiwania funduszy; pisania i rozliczania projektów; sprawozdawczości i księgowości dla organizacji pozarządowych; ochrona danych osobowych w organizacjach pozarządowych itp.;

e) organizacja profesjonalizujących szkoleń, warsztatów i seminariów dla organizacji pozarządowych z uwzględnieniem aktualnych zmian prawnych w zakresie funkcjonowania i działalności organizacji pozarządowych;

f) wsparcie i pomoc w ubieganiu się o granty i inne formy dofinansowania dla organizacji pozarządowych;

g) wspieranie rozwoju zatrudnienia w organizacjach pozarządowych oraz pozyskiwania wolontariuszy;

h) pomoc w poszukiwaniu partnerów i zawiązywaniu partnerstw dla realizacji projektów;

i) monitoring inicjatyw na terenie działalności danego ośrodka pod kątem realizacji wspólnych projektów i programów na rzecz społeczności lokalnej, m. in. poprzez stworzenie bazy partnerskich inicjatyw organizacji pozarządowych;

j) doradztwo i pomoc w tworzeniu nowych organizacji pozarządowych;

k) doradztwo i pomoc w prowadzeniu bieżącej działalności nowopowstałych organizacji pozarządowych;

l) utworzenie i aktualizowanie bazy kontaktowej (m.in.: nazwa organizacji, adres korespondencyjny, telefon, email, główny obszar działania) organizacji pozarządowych działających w danym subregionie;

m) organizacja minimum jednego spotkania członka reprezentującego organizacje pozarządowe z danego subregionu w Małopolskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie tego subregionu, w tym zabezpieczenie merytoryczno-technicznego zaplecza spotkania;

n) inne działania związane z rozwojem potencjału małopolskiego sektora pozarządowego;

o) prowadzenie działań animacyjnych w zakresie pobudzania mieszkańców danego subregionu do aktywnego uczestnictwa w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, w tym grup nieformalnych oraz tworzenia możliwości do działania oraz łączenia aktywności ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań obywatelskich;

p) prowadzenie działań informacyjnych/akcji, happeningów itp. (warsztaty informacyjno-edukacyjne przygotowane i prowadzone będą przez Kancelarię Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na przełomie kwietnia/maja br.), zachęcających mieszkańców danego subregionu do podejmowania różnych form aktywności społecznej i obywatelskiej, w szczególności poprzez ich czynne włączenie i zaangażowanie w cały proces realizacji III edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, a zwłaszcza w zakresie możliwości:

- zgłaszania własnych zadań w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego w planowanym terminie od 7 maja do 6 czerwca br. (w tym rozpowszechnianie wśród mieszkańców danego subregionu, z użyciem różnorodnych kanałów komunikacyjnych, informacji o możliwości, terminach i formie składania zadań w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego oraz dystrybuowanie w danym subregionie materiałów edukacyjno-informacyjnych, dot. zgłaszania zadań, przekazanych przez UMWM);

- brania udziału w głosowaniu na zadania w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego w planowanym terminie od 10 września do 5 października br., w tym informowanie
o zadaniach, na które głosować mogą mieszkańcy danego subregionu (w tym rozpowszechnienie wśród mieszkańców, z użyciem różnorodnych kanałów komunikacyjnych, informacji o głosowaniu w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, w tym informacji o terminach, sposobach głosowania i miejscach do głosowania tradycyjnego oraz dystrybuowanie w danym subregionie materiałów edukacyjno-informacyjnych dot. głosowania przekazanych przez UMWM);

q) pomoc i doradztwo mieszkańcom danego subregionu w zakresie przygotowywania własnych propozycji zadań do III edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, w tym pomoc w poszukiwaniu partnerów i zawiązywaniu partnerstw środowisk lokalnych dla zgłaszania zadań;

r) inne działania związane ze wzmacnianiem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i aktywności obywatelskiej.

Oferty wraz z załącznikami i dokumentami należy dostarczyć do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w godz. od 8.00-16.00:

Dziennik Podawczy

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

ul. Racławicka 56, parter (nowy budynek)

30-017 Kraków

lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem:

„Konkurs ofert – Marszałkowskie Ośrodki Rozwoju Obywatelskiego”

na adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Kancelaria Zarządu

ul. Racławicka 56,

30-017 Kraków

O terminowym złożeniu oferty decyduje data jej wpływu wraz z załącznikami, do siedziby Urzędu, potwierdzona pieczęcią wpływu (a nie data stempla nadania pocztowego).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs