Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Konkurs dotacyjny: Wrocław lokalnie – program wsparcia procesu decentralizacji i konsultacji społecznych

Reklama
Nabór od 08.03.2018 do 23.03.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Wrocław lokalnie – program wsparcia procesu decentralizacji i konsultacji społecznych w 2018 roku. Oferty należy składać do 23 marca 2018 r.

Zadanie objęte konkursem polegać ma na zorganizowaniu i przeprowadzeniu działań służących zaangażowaniu społeczności lokalnych w podejmowanie odpowiedzialności za przestrzeń miejską oraz wsparciu decentralizacji procesu decyzyjnego poprzez:
1. Przeprowadzenie we współpracy z Biurem ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia na terenie miasta co najmniej 5 procesów konsultacji społecznych dotyczących bieżących problemów i potrzeb mieszkańców, angażujących społeczności lokalne w dyskusję o sprawach bezpośrednio je dotyczących. W konsultacje muszą zostać włączeni i przeszkoleni przedstawiciele co najmniej 3 wrocławskich organizacji pozarządowych w charakterze obserwatorów i współorganizatorów.
2. Przeprowadzenie procesu dyskusji o decentralizacji Wrocławia w oparciu o samorządy osiedlowe w postaci przynajmniej 5 otwartych spotkań konsultacyjno-warsztatowych oraz przynajmniej 2 spotkań konsultacyjno-informacyjnych na temat kwestii prawnych i organizacyjnych związanych ze sposobem funkcjonowania samorządów osiedlowych w innych polskich miastach. Każdorazowo należy zapewnić obecność co najmniej 30 mieszkańców, w tym m.in. przedstawicieli samorządu oraz reprezentantów formalnych i nieformalnych grup mieszkańców.
3. Inicjacja procesu wypracowania skutecznych kanałów komunikacji pomiędzy społecznościami lokalnymi, radami osiedli, organizacjami pozarządowymi oraz administracją samorządową poprzez organizację i przeprowadzenie przynajmniej 5 spotkań mających charakter otwartych konsultacji z mieszkańcami miasta. Każdorazowo należy zapewnić obecność co najmniej 30 mieszkańców, w tym m.in. przedstawicieli wrocławskich organizacji pozarządowych i rad osiedla oraz zaprosić przedstawicieli samorządu.
4. Udzielanie bieżących konsultacji i prowadzenie szkoleń dla radnych osiedlowych, podnoszących ich kompetencje w zakresie m.in. sprawności komunikacyjnych, podstaw prowadzenia mediacji i zarządzania konfliktem, przygotowywania strategii rozwoju dla osiedla, tworzenia projektów dla inicjatyw lokalnych.
5. Aktywne włączanie się w rozwiązywanie istotnych dla społeczności lokalnych problemów związanych z funkcjonowaniem rad osiedli.
6. Przygotowanie i opublikowanie raportu końcowego na który muszą składać się raporty częściowe z każdego przeprowadzonego procesu konsultacji, diagnozy sieci zależności społecznych oraz zarys propozycji możliwych kierunków strategii systemowych zmian mających na celu standaryzację funkcjonowania rad osiedli oraz decentralizację procesu podejmowania decyzji dotyczących miejskich przestrzeni lokalnych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Reklama